Beredskapstiderna vid brådskande räddningsuppdrag kunde förbättras

Regionförvaltningsverken har utrett hur räddningsväsendets brådskande räddningsuppdrag genomförs.  Regionförvaltningsverken övervakar tillgängligheten till och nivån på räddningsväsendets tjänster samt stöder inrikesministeriet exempelvis genom att rapportera om tillgängligheten till räddningsväsendets tjänster. En landsomfattande utredning om räddningsväsendets beredskap åren 2013–2016 är publicerad.

Räddningsverksamhetens beredskapstider utreddes genom att granska beredskapstiderna för räddningsuppdrag som gjordes under åren 2013–2016. Med beredskapstid avses den tid det tar från att räddningsverket mottagit larmet från nödcentralen till att man anländer till olycksplatsen och börjar räddningen. Beredskapstiderna granskades enligt kvadratkilometerstora geografiska rutor. Uppställda tidsmål är fastställda för rutorna och de påverkas i praktiken av exempelvis antalet och storleken av byggnaderna, invånarantalet, trafikmängden och olyckshistorien.

Av resultaten framgår att de nationella minimimålen som är uppställda för beredskapstiderna förverkligas i majoriteten av rutorna. I nästan alla räddningsverks områden finns emellertid brister i uppnående av minimimålen i vissa rutor. Ställvis är bristerna betydande.

Problem med att uppnå de fastställda minimimålen fanns särskilt i större städers tätbebyggda områden där tidsmålen är strängast. På fyra räddningsverks områden av fem finns rutor där minimimålet för beredskapstiden inte realiserades under något av åren som granskades i utredningen. Ställvis bildar dylika rutor till och med stora enhetliga områden.

I utredningen presenteras inga åtgärdsrekommendationer. Ansvaret för tillräckliga tjänster ligger hos det räddningsväsendes område som ordnar tjänsterna. Ansvaret för övervakningen av tillräckliga tjänster ligger hos regionförvaltningsverken och inrikesministeriet.

Utredningen utarbetades av regionförvaltningsverkens samarbetsgrupp för tillsyn av räddningsväsendet. Utredningen är avsedd för räddningsverken, regionförvaltningsverken och inrikesministeriets bruk. Utredningen innehåller utöver den skriftliga rapporten omfattande elektroniskt bilagematerial.

Utredningen (på finska) med bilagor är publicerad på webbsidan Patio.fi www.patio.fi.

 

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

direktör Kimmo Kohvakka, kimmo.kohvakka@avi.fi, tfn 029 501 6244

räddningsöverinspektör Markku Kirvesniemi, markku.kirvesniemi@avi.fi, tfn 029 501 6088

 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

räddningsöverinspektör Kai Horelli, kai.horelli@avi.fi, tfn 029 501 6870

 

Regionförvaltningsverket i Lappland

räddningsöverinspektör Seppo Lehto, seppo.lehto@avi.i, tfn 029 501 7357

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

ställföreträdande direktör, räddningsöverinspektör Tero Kuusisto, tero.kuusisto@avi.fi, tfn 029 501 8009

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

räddningsöverinspektör Juha Vilkki, juha.vilkki@avi.fi, tfn 029 501 8506

 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

direktör Pasi Ryynänen, pasi.ryynanen@avi.fi, tfn 029 501 7555