Kiireellisten pelastustehtävien toimintavalmiusajoissa parantamista

Aluehallintovirastot ovat selvittäneet pelastustoimen kiireellisten pelastustehtävien toteutumista.  Aluehallintovirastot valvovat pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä tukevat sisäministeriötä muun muassa raportoimalla pelastustoimen palvelujen saatavuudesta. Valtakunnallinen selvitys pelastustoimen toimintavalmiudesta vuosilta 2013-2016 on julkaistu.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen toteutumista selvitettiin vuosina 2013-2016 tapahtuneiden pelastustehtävien toimintavalmiusaikoja tarkastelemalla. Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, mikä kuluu onnettomuuspaikalle saapumiseen ja pelastamisen aloittamiseen siitä hetkestä, kun pelastuslaitos on vastaanottanut hälytyksen hätäkeskuksesta. Toimintavalmiusaikoja tarkasteltiin neliökilometrin kokoisissa maantieteellisissä ruuduissa. Ruuduille on määritelty tavoiteajat, joihin käytännössä vaikuttavat muun muassa rakennusten määrä ja koko, asukasluku, liikenteen määrä ja onnettomuushistoria.

Tuloksista käy ilmi, että toimintavalmiusajoille asetetut valtakunnalliset vähimmäistavoitteet toteutuvat valtaosassa ruuduista. Lähes kaikkien pelastuslaitosten alueilla on kuitenkin puutteita vähimmäistavoitteen saavuttamisessa joissain ruuduissa. Paikoin puutteet ovat merkittäviä.

Ongelmia määritellyn toimintavalmiusajan vähimmäistavoitteen saavuttamisessa oli erityisesti suurempien kaupunkien tiiviisti rakennetuilla alueilla, missä tavoiteajat ovat tiukimmat. Neljän pelastuslaitoksen alueella viidestä on ruutuja, joissa toimintavalmiusajalle asetettu vähimmäistavoite ei ole toteutunut minään selvityksen tarkasteluvuonna. Paikoin tällaisista ruuduista muodostuu suuriakin yhtenäisiä alueita.

Selvityksessä ei esitetä toimenpidesuosituksia. Vastuu palvelujen riittävyydestä on palvelut järjestävillä pelastustoimen alueilla. Vastuu palvelujen riittävyyden valvonnasta on aluehallintovirastoilla ja sisäministeriöllä.

Selvityksen laati aluehallintovirastojen pelastustoimen valvonnan yhteistyöryhmä. Selvitys on tarkoitettu pelastuslaitosten, aluehallintovirastojen ja sisäministeriön käyttöön. Selvitys sisältää kirjallisen raportin lisäksi mittavan sähköisen liiteaineiston. Selvitys liitteineen on julkaistu Patio.fi-nettisivustolla (www.patio.fi).

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

johtaja Kimmo Kohvakka, kimmo.kohvakka@avi.fi, 029 501 6244

pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, markku.kirvesniemi@avi.fi, 029 501 6088

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

pelastusylitarkastaja Kai Horelli, kai.horelli@avi.fi, 029 501 6870

 

Lapin aluehallintovirasto

pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, seppo.lehto@avi.i, 029 501 7357

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

johtajan sijainen, pelastusylitarkastaja Tero Kuusisto, tero.kuusisto@avi.fi, 029 501 8009

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

pelastusylitarkastaja Juha Vilkki, juha.vilkki@avi.fi, 029 501 8506

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

johtaja Pasi Ryynänen, pasi.ryynanen@avi.fi, 029 501 7555