Utvärderingsuppdraget och organiseringen av arbetet

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Utvärdering av basservicen i regionförvaltningsverkens ansvarsområden inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands utvärdering av basservicen 2015

Finansministeriet har fastställt utvärderingsobjekten för utvärderingen av tillgången till basservice 2015 (VM/1900/00.02/2015). Uppgiften att utvärdera tillgången till basservice hör till regionförvaltningsverken enligt 4 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009). De berörda ministerierna och ämbetsverken inom centralförvaltningen överser utvärderingen inom sina ansvarsområden.

Temat för utvärderingen av regional tillgång till basservice 2015 är barn och unga. Temat anknyter till regeringsprogrammet. Syftet med utvärderingen är att samla regional information om utgångsläget när det gäller barn och unga och om vad regeringsprogrammet innebär för dem. För att följa upp åtgärderna i regeringsprogrammet på regional nivå ska utvärderingsobjekten för 2015 enligt planerna utvärderas på nytt under innevarande regeringsperiod.

Utvärderingsobjekten är grupperade enligt regionförvaltningsverkens kärnprocesser. Som bakgrund för utvärderingen samlades uppgifter om befolkningsstrukturen till utvärderingsrapporterna. I omvärldsanalysen ingår dessutom en serie indikatorer för temat för utvärderingen som är fastställda i finansministeriets uppdragsskrivelse.

Varje regionförvaltningsverk gjorde upp sin rapport före den 31 maj 2016. Utvärderingen gjordes och rapporterna publicerades enbart i Patio.