Johdanto

Pelastustoimen uusitussa, vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa korostuu toiminnan riskiperusteisuus, pelastustoimen hyvä valmius, yhteistyö, palvelujen laatu ja yhdenmukaisuus sekä aktiivinen kehittäminen. Strategian mukaan pelastustoimessa on olennaista, että kehittäminen perustuu palvelutarpeeseen. Perustehtävänä on tarjota ihmisille oikea-aikaisia palveluja ja tavoitteena se, että pelastustoimen palvelut vastaavat valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin ja mitoitetaan tunnistettujen riskien perusteella.

Aluehallintovirastot valvovat pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä tukevat sisäministeriötä muun muassa raportoimalla pelastustoimen palvelujen saatavuudesta. Aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet ovat perustaneet pelastustoimen valvonnan yhteistyöryhmän yhdenmukaistaakseen toimintaansa tässä tehtävässä. Valvonta toteutetaan yhteisen strategian ja vuosisuunnitelmien kautta siten, että työssä tuotetaan samalla sisäministeriötä tukevaa tietoa. Tässä tarkoituksessa osana vuosisuunnitelmia päätetään tarpeellisiksi katsotuista valvonnan erityisteemoista, joiksi aikaisemmin on nostettu esimerkiksi selvitykset pelastustoimen suuronnettomuusvalmiudesta ja pelastustoimen valvontatyön toteutumisesta.

Vuonna 2016 yhdeksi erityisteemaksi valittiin pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteutuminen. Toimintavalmiutta on aikaisemmin tarkasteltu valtakunnallisesti peruspalvelujen arviointiraporttien yhteydessä. Valtakunnallista tarkastelua ei kuitenkaan ole tehty nykyisen kullekin yksittäiselle riskiruudulle tavoitteet osoittavan toimintavalmiusohjeistuksen aikana, vaan ainoastaan yleisempinä mediaanitarkasteluina. Keskimääräisessä tarkastelussa todelliset tiettyyn paikkaan liittyvät puutteet eivät tule esille.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu pelastustoimen nopean avun toteutumista. Teeman tarkastelu rajattiin toimintavalmiudensuunnitteluohjeessa (Sisäasiainministeriön julkaisu 21/2012) esitettyihin toimintavalmiusaikatavoitteisiin. Tarkastelussa käytetyt tiedot ovat pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokannan (PRONTO) riskiruutukohtaisia toteumatilastoja vuosina 2013-2016. Useamman vuoden tarkastelulla voidaan osoittaa toimintavalmiusajan kehitys ja tunnistaa ne alueet, joissa on toistuvasti puutteita. Selvityksessä esitetään toimintavalmiuden toteutuminen valtakunnallisena yleisen tason tarkasteluna. Selvityksen sähköisen version liitteinä toimitetaan erikseen tarkastelun pohjana olleet pelastuslaitos- ja riskiruutukohtaiset toteumatiedot. Yksityiskohtaiset tiedot auttavat pelastusviranomaisia arvioitaessa toimintavalmiuden kehittämiskohteita. Selvitys on laadittu pelastuslaitosten, aluehallintovirastojen ja sisäministeriön käyttöön.

Selvityksessä todetaan, että monin paikoin pelastustoiminnan toimintavalmius ei toteudu toimintavalmiusohjeen mukaisesti. Toimintavalmiuden toteutumisen puutteet liittyvät erityisesti suurempien kaupunkien tiiviisti rakennettuihin alueisiin. Puutteet ovat suhteessa riskiruutujen kokonaismäärään yleensä vähäisiä, mutta paikoin merkittäviä. Selvitys ei esitä toimenpidesuosituksia. Vastuu palvelujen riittävyydestä on palvelut järjestävillä pelastustoimen alueilla. Vastuu palvelujen riittävyyden valvonnasta on aluehallintovirastoilla ja sisäministeriöllä.

Selvitys on laadittu aluehallintovirastojen pelastustoimen valvonnan yhteistyöryhmän työnä. Pelastuslaitoksilla on ollut mahdollisuus kommentoida selvityksen luonnosta ennen sen julkaisua. Kommenteissa toistui muun muassa toive tarkastelun ulottamisesta vuoteen 2016, rajaaminen riskiruutua määrittäviin onnettomuuksiin ja tilastojen hakuehtojen esittäminen. Kommentit on huomioitu selvityksessä.

Selvitys liitteineen on julkaistu Patio.fi -sivustolla (www.patio.fi).