Toimintavalmiuden suunnitteluohje

Sisäsianministeriön antama ohje, jonka tarkoituksena on ohjata pelastustoimen suunnittelua ja järjestämistä. Suunnitteluohjeen tavoitteena on auttaa määrittelemään pelastuslaitoksen tarjoama pelastustoiminnan palvelutaso, joka vahvistetaan palvelutasopäätöksessä. Suunnitteluohje antaa pelastustoiminnan toimintavalmiuteen liittyviä vähimmäistavoitteita,
joilla voidaan arvioida pelastustoiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Kiireellinen tehtävä

Pelastustehtävä, jossa onnettomuuskohteeseen siirtyminen tapahtuu hälytysajona (kiireellisyysluokat A, B, C). Tehtävän ollessa kiireellinen, kiireellisyysluokaksi määritellään PRONTO:ssa ”kiireellinen”.

Riskiruutu

1 km x 1 km kokoinen alue. Koko valtakunnan alue on jaettu riskiruutuihin.

Riskiluokka

Määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiruudut saavat jonkin riskiluokista I-IV, joista riskiluokka I on riskitasoltaan korkein ja riskiluokka IV matalin Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella.

Riskiluokkaa määrittävä onnettomuus

Onnettomuustyypit, joiden toteutuneen määrän perusteella tarkastellaan tarvetta korottaa riskiruudun riskiluokkaa. Riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan ovat rakennuspalot ja -vaarat, liikennevälinepalot, muut tulipalot, liikenneonnettomuudet, sortumat/sortumavaarat, räjähdykset/räjähdysvaarat, vaarallisten aineiden onnettomuudet ja kiireelliseksi luokitellut ihmisen pelastamistehtävät.

Regressiomalli

Riskiluokkien määritysperusteena käytetään regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Regressiomallin selittäjinä ovat asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella. Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km ruudulle.

Ensimmäinen yksikkö

Ensimmäinen onnettomuuskohteeseen saapuva pelastustoimen yksikkö. Yksikkö on henkilön tai henkilöstön, kulkuneuvon ja kaluston muodostama toimintakokonaisuus, joka kykenee itsenäiseen toimintaan. Yksiköitä ovat esim. pelastusyksikkö, sammutusyksikkö, raivausyksikkö, säiliöyksikkö, tikasyksikkö. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaa mitattaessa huomioidaan myös johtoyksikkö.

Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika

Aika joka alkaa siitä, kun yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päätyy siihen, kun yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteen. (=PRONTO:ssa hälytysajan ja yksikön kohteessa oloajan erotus).

Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoite

Eri riskiluokille asetettu aikatavoite, jossa ajassa ensimmäisen yksikön tulee hälytyksen vastaanotettuaan olla onnettomuuspaikalla: riskiluokka I = 6 minuuttia, riskiluokka II = 10 minuuttia, riskiluokka III = 20 minuuttia. Riskiluokalle IV ei ole määritelty aikatavoitetta, mutta lähtökohtana on, että jos pelastustoimintaa ei kyetä aloittamaan alle 40 minuutissa, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika

Aika, joka alkaa siitä, kun ensimmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy siihen, kun pelastusryhmä (= yksikön/yksiköiden kokonaishenkilövahvuus tilannepaikalla vähintään 1+3) aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan. Mitataan vain riskiruudun määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite

Eri riskiluokille asetettu aikatavoite, jossa ajassa pelastusryhmän kokoisen muodostelman tulee kyetä aloittamaan tehokas pelastustoiminta: riskiluokka I = 11 minuuttia, riskiluokka II = 14 minuuttia, riskiluokka III = 22 minuuttia. Aika sisältää myös ensitoimenpiteisiin kuluvan ajan. Tehokkaan pelastustoiminnan alkaminen on määritelty toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa.

Ensitoimenpiteisiin kuluva aika

Aika, joka kuluu tiedusteluun ja sellaiseen ensimmäiseen kalustoselvitykseen, joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen. Jollei luotettavaa tietoa toteutuneista ajoista ole saatavilla, käytetään tilastoitaessa viiden minuutin laskennallista aikaa I riskialueella, neljän minuutin laskennallista aikaa II riskialueella ja kahden minuutin laskennallista aikaa III riskialueella.

50 %:n vähimmäistavoite

Tavoite, jossa kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Myös pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Tavoitteen toteutumista tarkastellaan tässä selvityksessä vuosikohtaisesti.

Ongelmaruutu

Riskiruutu, jossa ensimmäisen yksikön ja/tai pelastustoiminnan toimintavalmiusajan riskiruutukohtainen 50 %:n vähimmäistavoite ei ole toteutunut minään tarkastelujakson (2013-2016) vuonna.

Henkilövahinkoriski

Kussakin riskiruudussa onnettomuuksissa loukkaantuneiden henkilöiden määrien vuosittainen keskiarvo.