Keskeiset säädösvelvoitteet

Pelastuslaki (386/2011) säätelee pelastustoimen tehtäviä ja palvelujen tuottamista. Pelastuslain 24 §:n mukaan kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla. Lain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee huolehtia alueellaan muun muassa pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Lain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Pelastuslaitoksen tulee pelastuslain 33 §:n mukaan laatia hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä. Lain 32 §:n mukaan pelastustoimintaan kuuluu hälytysten vastaanottaminen, väestön varoittaminen, uhkaavan onnettomuuden torjuminen, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen sekä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat. Pelastuslain 34 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen.

Pelastustoimen sekä sen palvelujen saatavuuden ja tason valvonta on pelastuslain 23 §:ssä osoitettu sekä sisäministeriön että aluehallintoviraston tehtäväksi. Pelastuslain 85 §:n mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa vaaditulle tasolle. Pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) 5 §:n mukaan aluehallintovirastojen tulee huolehtia pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason raportoinnista sisäasiainministeriölle.