Lähteet

Säädökset

Pelastuslaki (379/2011)
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

Tietokannat

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO). Tiedot poimittu heinäkuun 2017 ja syyskuun
2017 välisenä aikana. Liiteaineiston taulukkojen tiedot on poimittu lokakuun 2016 ja marraskuun 2016 välisenä
aikana.

Muut

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta, Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2013
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje, Sisäasiainministeriön julkaisu 21/2012
Sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 sekä tulossuunnitelma 2015, Sisäministeriön
julkaisu 34/2014
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - pelastustoimen strategia vuoteen 2025, Sisäministeriön julkaisu 18/2016