Ongelmaruudut - riskiruudut, joissa vähimmäistavoite jää toteutumatta joka vuosi

Suurimmalla osalla pelastustoimen alueista on sellaisia riskiruutuja, joissa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tai pelastustoiminnan toimintavalmiusajan vähimmäistavoite ei tarkastelujaksolla ole toteutunut minään vuonna (taulukko 4). Näitä riskiruutuja kutsutaan selvityksessä ongelmaruuduiksi. Ongelmaruudut kuuluvat lähes poikkeuksetta riskiluokkiin I ja II.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna riskiluokan I ruuduista 36 % on edellä kuvattuja ongelmaruutuja (kuva 6). Riskiluokan II riskiruuduista noin 1 %:ssa vähimmäistavoite jäi jokaisena tarkasteluvuotena toteutumatta ja riskiluokassa III on ainoastaan yksittäisiä tällaisia riskiruutuja. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkasteltuna ongelmaruutuja on hieman vähemmän. On myös suuri määrä riskiruutuja, joissa vähimmäistavoite on jäänyt jokaisena tarkasteluvuotena toteutumatta sekä ensimmäisen yksikön että pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkasteltuna.

Taulukkoa 3 ja taulukkoa 4 vertaamalla huomataan, että jos riskiluokan I ruudussa toimintavalmiusajan vähimmäistavoite ei jonain vuonna täyty, se ei suuressa osassa tapauksia täyty minään vuonna. Riskiluokan I riskiruutuihin kohdistuu suuri määrä pelastustehtäviä, joten yksittäisiin pelastustehtäviin liittyvän vaihtelun vaikutus on vähäinen. Suuressa osassa riskiluokan I ruuduista toimintavalmiusajan vähimmäistavoitteesta jääminen on siten säännöllistä.

Muiden riskiluokan ruutujen osalta ei voida todeta samaa. Erityisesti riskiluokkaan IV kuuluvissa ruuduissa pelastustehtävät jakautuvat suureen määrään riskiruutuja ja on harvinaisempaa, että samassa ruudussa tapahtuu pelastustehtävä jokaisena vuotena. Puutteellisen toimintavalmiusajan riskiruutujen tunnistaminen edellyttää siten laskennallista, tunnettuihin lähtö- ja ajoaikoihin perustuvaa saavutettavuuden tarkastelua.

 

 

Taulukko 4. Sellaisten riskiruutujen lukumäärä, joissa vuosina 2013-2016 toimintavalmiusaika jäi 50 %:n vähimmäistavoitteesta joka vuosi (ongelmaruutu). Riskiluokan IV osalta kyseessä on ruudut, joissa pelastustoimintaa ei ole aloitettu 40 minuutissa.

Kuva 6. Vähimmäistavoitteesta jääneiden riskiruutujen määrä suhteessa ruutujen kokonaismäärään vuosina 2013-2016. Tarkastelussa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika. Riskiluokan IV osalta kyseessä on ruudut, joissa pelastustoimintaa ei ole aloitettu 40 minuutissa. Riskiluokkaan IV kuuluvia ruutuja on 26 kertaa kuvassa näkyvää palkkia enemmän.