Toimintavalmiusajan toteutuminen

Tarkastelun toteutuksesta

Toimintavalmiuden tarkastelu on tehty toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti riskiruuduittain ja rajattu ensimmäisen onnettomuuskohteeseen saapuvan yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen tarkasteluun. Raportissa on tarkasteltu suunnitteluohjeen mukaisesti kaikkia kiireellisiä hälytystehtäviä. Näissä ei ole mukana ensivastetehtäviä.

Pelastustehtävien kiireellisyysluokitus (A, B, C, D) on määritelty suunnitteluohjeessa. Pelastustehtävän resurssiluokitus (kiireellinen, ei kiireellinen jne.) määritetään PRONTOon jokaisen tehtävään osallistuneen yksikön osalta erikseen. Jos yhdenkin yksikön merkintä on kiireellinen, kyseinen pelastustehtävä tilastoituu kiireelliseksi. PRONTOn kiireellisten pelastustehtävien haulla saadaan siten tilastot pelastustehtävistä, jotka ovat todellisuudessa olleet kiireellisiä. Tarkastelua ei ole rajattu ainoastaan riskiruutua määrittävien onnettomuuksien tarkasteluun, sillä tällöin suuri osa kiireellisiä pelastustehtäviä jää tarkastelun ulkopuolelle.

Riskiruutukohtaiset PRONTO-tilastot on selvityksen yhteydessä haettu riskiluokka, pelastustoimen alue ja vuosi kerrallaan alla luetelluin hakuehdoin. Osa käytetyistä tiedoista on haettu erilaisina koosteina.

Onnettomuustyyppi (ensisijainen) = Rakennuspalo, Rakennuspalovaara, Maastopalo, Liikennevälinepalo, Muu tulipalo, Liikenneonnettomuus, Öljyvahinko, Vaarallisten aineiden onnettomuus, Räjähdys/räjähdysvaara, Sortuma/sortumavaara, Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä, Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä, Muu tarkastus-/varmistustehtävä, Ihmisen pelastaminen, Eläimen pelastaminen, Vahingontorjuntatehtävä, Avunantotehtävä, Virka-aputehtävä

Onnettomuus-/tehtäväselosteet = Onnettomuusselosteet
Tehtävän resurssiluokka = Kiireellinen
Ensimmäisen yksikön tva-tavoite riskiluokittain = 6, 10, 20, Ei määritelty
Ensimmäisen yksikön tva-tavoitteen täyttymisprosentti = 50
Pelastustoiminnan tva-tavoite riskiluokittain = 11, 14, 22, 40
Pelastustoiminnan tva-tavoitteen täyttymisprosentti = 50

Tarkastelu on toteutettu pääosin vuosien 2013-2016 tiedoilla. Raportin sähköinen versio sisältää liiteaineiston, missä on esitetty riskiruutujen yksittäiset vuosien 2013-2015 saavutettavuustiedot kiireellisten tehtävien lisäksi myös ainoastaan riskiruudun määrittävien onnettomuuksien osalta. Selvityksen tekstiosassa on linkkejä suoraan sähköiseen aineistoon.

Toimintavalmiusajat sekä muut riskiruutukohtaiset tilastot ja tiedot on haettu PRONTOn parametritilastoista. Riskiluokkien mukaisina riskituutujen kokonaismäärinä on käytetty PRONTOn käytössä olleita, pelastuslaitosten Pelastusopistolle ilmoittamia riskiruutujen kokonaismääriä. Tarkasteluun otettiin mukaan vain ne riskiruudut, joissa kyseisinä vuosina oli vähintään yksi pelastustehtävä. Eri tilastojen ristiintaulukoinnissa, laskennassa sekä pelastustehtävien karttaosioiden valmistelussa on käytetty MapInfo-ohjelmistoa.

Riskiruutukohtaisia toimintavalmiusaikatavoitteiden toteutumista on verrattu toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaiseen 50 %:n vähimmäistavoitteeseen, eikä alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessään mahdollisesti päättämään tätä parempaan saavutettavuuteen. Taulukoissa pelastustoimen alueet ovat aakkosjärjestyksessä. Kuvioissa järjestys on luettavuuden vuoksi tarkasteltavan asian suuruuden mukainen.

Selvityksessä käytettävät tiedot on poimittu PRONTO-tietokannasta, jonka toimintavalmiusaikalaskelmat perustuvat hätäkeskuksen tietojärjestelmistä kirjautuviin aikaleimoihin ja Virve-päätelaitteilla annettaviin status-ilmoituksiin. On esitetty, että aikoihin liittyy epätarkkuutta esimerkiksi hälytysilmoitusten tai status-ilmoitusten siirtymisten viivästyksistä johtuen. Mahdollisia epätarkkuuksia ei ole mahdollista tunnistaa tilastoaineistosta. Selvityksen yhteydessä ei myöskään tarkistettu, kuinka monessa PRONTOn onnettomuusselosteessa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika oli ensitoimenpiteisiin kuluvan ajan osalta korjattu vastaamaan todellista siihen kulunutta aikaa.