Yhteenveto

Toimintavalmiusaikojen toteutumiselle toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa asetetut vähimmäistavoitteet toteutuvat valtaosassa riskiruuduista. Lähes kaikilla pelastustoimen alueilla on kuitenkin vähimmäistavoitteen saavuttamiseen liittyviä puutteita joissain riskiruuduissa. Vähimmäistavoitteesta jäävien riskiruutujen määrä ja puutteen ajalla mitattava suuruus vaihtelee pelastustoimen alueittain merkittävästi. Toimintavalmiusaikojen puutteet korostuvat valtakunnallisesti ja valtaosalla pelastustoimen alueista riskiluokkien I ja II riskiruuduissa. Useissa riskiruuduissa toimintavalmiusaikojen toteutuminen jää kauas vähimmäistavoitteesta.

Neljällä viidestä pelastustoimen alueesta on riskiruutuja, joissa toimintavalmiusajalle asetettu vähimmäistavoite ei toteutunut minään tarkasteluvuonna. Näitä tässä selvityksessä ongelmaruuduiksi kutsuttuja riskiruutuja on noin 200. Erityisesti suurimmissa taajamissa on alueita, joilla asetetut vähimmäistavoitteet jäävät toistuvasti saavuttamatta, ja pääkaupunkiseudulla tällaisista ruuduista muodostuu suuriakin yhtenäisiä alueita.

Selvityksessä toimintavalmiusaikojen toteutumista tarkasteltiin kaikkien kiireellisten pelastustehtävien osalta. Riskiruutua määrittäviä onnettomuuksia tarkasteltaessa tulokset eivät ole merkittävästi parempia, ja usein toimintavalmius on tällä tarkastelulla ollut jopa heikompi. Selvityksen liiteaineisto sisältää yksityiskohtaisempia riskiruutukohtaisia toteumatietoja taulukoissa ja kartoissa, jossa puutteet ja niiden suuruus tarkastelujaksollaon yksilöity. Liiteaineistossa toteumia on lisäksi tarkasteltu myös riskiluokan määrittävien onnettomuuksien osalta.

Selvityksen yhteydessä ei ole tarkasteltu riskiruutukohtaisia toimintavalmiusaikojen toteutumisia niiden ruutujen osalta, joissa 50 %:n vähimmäistavoitteeseen on päästy. Kaikkien riskiruutujen toimintavalmiusaikoja ja toteumaprosentteja tarkasteltaessa on mahdollista, että saman riskiluokan ruuduissa voi olla merkittäviäkin aluekohtaisia eroja. Selvityksen yhteydessä ei myöskään ole tarkasteltu esimerkiksi onnettomuuskohteeseen saatavien pelastusryhmää suurempien voimavarojen eikä pelastustoiminnan johtamisen toimintavalmiusaikoja. Alueet voivat poiketa toisistaan myös tässä suhteessa.