Johdanto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana olivat lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyi hallitusohjelmaan. Vuotta 2015 koskevan arvioinnin tarkoituksena oli kerätä alueellista lähtötilannetietoa siitä, mitä hallitusohjelman toteuttaminen merkitsi lasten ja nuorten kannalta. Nuorisotoimen arviointikohteena oli kunnallisen nuorisotyön saatavuus. Arviointiasetelman mukaan kunnallisen nuorisotyön saatavuutta tarkasteltiin palvelujen saatavuuden, resurssien ja nuorisotyön palvelujen arvioinnin näkökulmista. Arviointi osui ajankohtaan, jolloin nuorisolain uudistus oli käynnissä.

Nuorisotyön asemaa 2010-luvun Suomessa voi luonnehtia siten, että nuorisotyön arvostus ammattialana oli nousussa, mutta edelleen oli voimakas tarve selkiyttää keinoja, joilla nuorisotyö toteuttaisi nuorisopoliittista tehtäväänsä (Kinnunen, 2015, 48). Voimassa olleen nuorisolain (72/2006, 7 §) mukaan ”kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.”

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuoren kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuoren sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. (Nuorisolaki 2006, 1§)

Nuorisolain 7 §:ssä mainitaan nuorisotyön palvelujen toteuttajiksi kuntien lisäksi myös erilaiset voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja säätiöt. Myös kirkollinen nuorisotyö on merkittävä nuorisotyön paikallinen toteuttaja. Nuorisolaissa todetaan lisäksi, että nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa alueellisesti kuntien yhteistyönä. Valtio tukee kunnallista nuorisotyötä valtionosuuksin sekä jakamalla kohdennettuja avustuksia. Jokainen kunta voi itsenäisesti päättää, miten nuorisotyön palvelut järjestetään. Vuonna 2015 kunnat saivat valtionosuutta 15 euroa jokaista kunnan alle 29-vuotiasta nuorta kohden.

Tämä arviointi kohdistui kunnallisen nuorisotoimen tuottamiin palveluihin, joita kunnat voivat toteuttaa joko itse tai hankkia muilta tuottajilta sopimuksiin perustuen. Ostopalvelujen määrän muutoksen tarkastelu sisältyi arviointiin.

Arvioinnin teema sekä arviointiasetelma suunniteltiin yhteistyössä aluehallintovirastojen nuorisotoimien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja – politiikan vastuualueen virkamiesten kanssa. Arviointia varten tehtiin kysely, joka lähetettiin Manner-Suomen kuntien nuorisotyöstä vastaaville virkamiehille. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2015 aluehallintovirastojen nuorisotoimien yhteistyönä. Kysely laadittiin Webropol-ohjelmalla. Kyselyyn vastasi Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella 62 kuntaa kaikkiaan 64 alueen kunnasta eli 97 prosenttia kunnista.

Lisäksi arvioinnissa käytettiin vuoden 2014 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriön maakuntakatsausta varten kerättyjä tietoja kuntien nuorisotoimien viranhaltijoiden ja työntekijöiden määristä.

Arvioinnissa käytettiin jakoa pieniin (alle 10 000 asukasta), keskikokoisiin (10 000–50 000 asukasta) ja isoihin (yli 50 000 asukasta) kuntiin. Etelä-Suomen alueen kuntien jakauma poikkeaa hieman valtakunnallisesta jakaumasta, mikä osin selittää eroja valtakunnalliseen arviointiin verrattuna. Etelä-Suomen kuntia on verrattu pääosin valtakunnallisiin keskiarvotietoihin, osittain myös maakunnallisia vertailuja on tehty.

Kyselyn vastaukset on viety verkkoon, ja niihin voi tutustua www.nuorisotilastot.fi –sivustolla. Siellä pääsee tutkimaan niin kuntakohtaisia, maakunnallisia kuin isompienkin alueiden tietoja. Peruspalvelujen arvioinnin nuorisotyötä koskeva aineistoa voi sivustolla suodattaa usealla eri tavalla.