Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Johtopäätökset

 • Kuntien nuorisotyöstä vastaavat viranhaltijat pitävät nuorisotyössä tärkeimpinä asioina nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukemista, elämän hallintaan liittyvien taitojen opettamista sekä nuorisolähtöisyyttä. Myös osallisuuden kokemusten tuottaminen ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ovat kuntien nuorisotyöstä vastaavien mielestä tärkeitä asioita kunnallisessa nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön lähtökohtien voidaan arvioida olevan nuorisolain tavoitteiden ja tarkoituksen mukaisia.
 • Yli puolessa alueen kunnista on saatavilla nuorisolain määrittämiä nuorisotyön palveluja monipuolisesti. Saatavuuden erot löydetään tarkasteltaessa tuloksia kuntakoon mukaan. Suurimmat alueelliset ja kuntakokoon liittyvät erot ovat monikulttuurisen nuorisotyön palvelujen, kansainvälisen nuorisotyön palvelujen sekä katutyön saatavuudessa.
 • Kunnallinen nuorisotyö on vahvasti läsnä perinteisillä nuorten elinpiirin mukaisilla alueilla. Nuorisotyö ei vielä kuitenkaan ole erityisen yleistä uusilla toimintakentillä vaikka luovia ratkaisuja nuorten tavoittamiseksi etsitäänkin.
 • Kunnat ovat resursoineet nuorisotyön palvelut hyvin vaihtelevasti. Muutamalla pienellä kunnalla ei ollut lainkaan varattuna käyttömenoja nuorisotyön palveluihin tai nuorisotiloja. Muutenkin erityisesti pienten kuntien nuorisotyön resurssit vaihtelivat varsin paljon – myös ns. erittäin hyvin resursoituja pieniä kuntia löytyi. Resursointia voidaan pitää kunnan omana valintana.
 • Yli 90 prosentissa kunnista kerätään palautetta palveluja käyttäviltä nuorilta. Sen lisäksi kunnallisen nuorisotyön arviointi perustuu pääasiassa nuorisotyöntekijöiden tekemään itsearviointiin tai yhteistyökumppaneilta saatuun palautteeseen. Arviointijärjestelmissä on kuitenkin suuria paikkakuntakohtaisia eroja ja arviointia tehdään yleisesti ottaen varsin vaihtelevasti. Arviointijärjestelmät ja arviointiaineiston analyysimenetelmät vaativat kehittämistä, sillä kerättyä palaute- ja arviointiaineistoa hyödynnetään kunnissa hämmästyttävän vähän.

Toimenpide-ehdotukset

 • Kuntien nuorisotyön tulee edelleen etsiä rohkeasti ja innovatiivisesti ratkaisuja nuorten tavoittamiseksi. Nuorten sosiaalinen digitalisoituminen tulee ottaa huomioon uusia ratkaisuja etsittäessä.
 • Kuntien tulee lisätä nuorisotyön kansainvälisiä yhteyksiä ja sitä kautta tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen nuorisotyöhön esimerkiksi EU:n nuorisotoimintaohjelmaa hyödyntämällä. Kuntien yhteistyötä tulee lisätä kansainvälisten kokemusten tarjoamiseksi nuorille.
 • Kuntien tulee lisätä monikulttuurista nuorisotyötä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumisen helpottamiseksi.
 • Kuntien monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen tulee parantaa nuorisotyön palvelujen saatavuutta esimerkiksi suunnitelmallisella toiminnalla. Jokaisen kunnan tulee huolehtia yhteistyössä nuorten ja nuorten parissa töitä tekevien sekä lähiseudun kuntien kanssa siitä, että nuorisolain tavoitteet voivat täyttyä jokaisen nuoren osalta.
 • Kuntien yhteistyönä nuorisotyön arviointijärjestelmiä tulee kehittää systemaattisiksi ja säännöllisiksi, jotta nuorisotyön laadusta ja hyödyllisyydestä saadaan tarkempaa tietoa. Arviointijärjestelmiä kehitettäessä tulee huolehtia siitä, että palautejärjestelmät toimivat ja että saatu palaute analysoidaan ja tulokset siirretään edelleen toiminnan kehittämiseen.
 • Nuorisotyön toteuttajien tulee ottaa nuoret keskeisempään rooliin toiminnan arvioinnissa. Lisäksi nuorille tulee tarjota aiempaa monipuolisempia arviointimahdollisuuksia.