Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Johtopäätökset

  • Kirjastopalvelut ovat lasten ja nuorten hyvin saatavissa etenkin taajamissa ja Uudellamaalla. Taajamien ulkopuolella kirjastopalvelujen saatavuus on heikentynyt, kun kunnat ovat lakkauttaneet sekä kirjastoja että kirjastoautopalveluja. Maakunnissa aukioloajat ja kirjastoautopysäkkien määrät ovat vähentyneet. 

  • Kunnat eivät saa enää erillistä valtionavustusta kirjastoautojen hankintaan, kirjastojen rakentamiseen eikä peruskorjaukseen. Tämä voi vähentää kuntien halukkuutta investoida kirjastorakennuksiin ja kirjastoautojen uusimiseen.

  • Omatoimikirjastot täydentävät ja laajentavat kirjaston palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Jos omatoimikirjastossa on ikäraja, se saattaa heikentää lasten ja nuorten kirjastopalvelujen saatavuutta. Kun kirjastot ovat auki ilman ammattitaitoista henkilökuntaa, niin erityisesti lapset menettävät merkittävän osan kirjaston palveluista.

  • Kirjastot kehittävät ja vahvistavat olennaisesti lasten ja nuorten monilukutaitoa ja lukuharrastusta. Lastenkirjoja lainataan suhteellisesti enemmän kuin aikuisten aineistoja, mutta niitä hankitaan vähemmän. Kysytyn aineiston heikko saatavuus voi vaikuttaa lukuintoon.

  • Lasten ja nuorten kirjastonkäyttöä koskevia valtakunnallisia tutkimuksia tai palvelutarpeita koskevia kartoituksia on tehty vähän.

Toimenpide-ehdotukset

  • Kunta ei saa lakkauttaa tai supistaa kirjastopalveluja tekemättä ennakkovaikutusten (EVA) ja lapsivaikutusten arviointia. Kuntien tulee kehittää yhteistyössä kirjastopalvelujaan kuten kirjastoautojen yhteiskäyttöä.

  • Kuntien tulee huolehtia peruspalvelujen valtionosuudella kirjasto- ja kirjastoautopalvelujen kattavuudesta lähipalveluna. Valtio avustaa kehityshankkeita erillisrahoituksella.

  • Kunnat eivät ota käyttöön ikärajoituksia omatoimikirjastoissa. Mahdollisten ongelmien ilmaantuessa asiat selvitetään niin, ettei palvelujen saatavuus tai turvallisuus vaarannu.

  • Kirjastojen on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret kehittäessään palveluja, hankkiessaan aineistoja ja rekrytoidessaan ammattitaitoista henkilökuntaa. Kunnat laativat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelmat lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen edistämiseksi.

  • Kirjastojen tulee parantaa lasten ja nuorten palveluita ja saatavuutta kartoittamalla tarpeita, arvioimalla omaa toimintaansa ja ottamalla asiakkaita mukaan palvelujen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää erillisselvityksen kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyöstä ja edistää lastenkirjastotyön vaikuttavuuden selvittämistä.