Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Johtopäätökset

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta esiintyy noin 12 %:lla nuorista, ja ahdistuneisuus on tytöillä lähes kolme kertaa yleisempää kuin pojilla. Ero tyttöjen ja poikien välillä esiintyy kaikilla koulutusasteilla.
  • Ahdistuneisuusoireista kärsivät nuoret käyttävät muita enemmän kaikkia opiskeluhuoltopalveluja ja kokivat myös palveluihin pääsyn vaikeammaksi kuin muut opiskelijat. Nuorten ahdistuneisuus on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella samalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin.
  • Suurin osa nuorista pääsee koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin helposti, mutta n. 4 % kokee terveydenhoitajalle ja lääkärille pääsyn erittäin vaikeaksi. Kaikilla koulutusasteilla käytettävissä olevat terveydenhoitajien palvelut ovat hyvällä tasolla.
  • Suurin osa nuorista pääsee myös opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin palveluihin kohtuullisen helposti. Kuitenkin vastanneista peruskoululaisista 3 % sekä lukiolaisista ja ammattioppilaitoksen opiskelijoista 2 % koki kuraattorille pääsyn vaikeaksi. Vastaavasti psykologille pääsyn koki erittäin vaikeaksi peruskoululaisista 4 %; lukiolaisista ja ammattioppilaitoksen opiskelijoista 3 %.
  • Kuraattori- ja psykologipalveluiden kattavuus on asteittain parantunut peruskouluissa ja lukioissa. Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta opiskeluhuoltopalveluja on tarjolla edelleen liian vähän. Ammatillisissa oppilaitoksissa lääkäri- ja kuraattoripalvelut ovat heikentyneet ja psykologipalvelut ovat pysyneet ennallaan. Kehitettävää on näin ollen kuraattori- ja psykologipalveluissa ja osittain lääkäripalveluissa etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa.

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien ja kuntayhtymien oppilaitosten on kiinnittävä erityistä huomiota nuorten ahdistuneisuuden ehkäisemiseen ja sukupuolieroihin ahdistuneisuusoireilussa.
  • Kuntien ja kuntayhtymien on järjestettävä opiskelijalle mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt (oppilas- ja opiskeluhuoltolain 15 §:n mukaisesti). Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa kuraattori- ja psykologipalveluita on kehitettävä.
  • Kuntien ja kuntayhtymien on tuotettava koulu- ja  opiskeluterveydenhuoltopalvelut säännösten mukaisesti ja yhdenvertaisesti kaikilla kouluasteilla.
  • Tällä hetkellä toimintatietojen saatavuudessa on puutteita. Oppilas- ja opiskelijaluhuollon toimijoiden on kirjattava toimintatiedot tietojärjestelmiin kattavasti, jotta tietoa voidaan hyödyntää toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä, seurannassa ja johtamisessa.
  • Aluehallintovirasto kiinnittää kuntiin tehtävien ohjauskäyntien yhteydessä erityistä huomiota opiskeluhuollon toteutumiseen kunnan alueella. Aluehallintovirasto tukee informaatio-ohjauksella lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämistä mm. järjestämällä alueellisia yhteistyökokouksia.