Koulujen määrä ja koko, oppilaiden määrä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten perusopetuksen koulujen ja oppilaiden määrä on muuttunut viime vuosina?

Perusopetuksen koulujen määrä väheni edelleen, erityisesti vuosiluokkien 1−6 koulut. Oppilaat keskittyvät yhä suurempiin yksiköihin. Vuosiluokkien 1−9 eli yhtenäiskoulujen koulujen määrä on kasvanut. Alaluokkien oppilasmäärät ovat kasvaneet. Yläluokkien oppilasmäärät laskivat, mutta suunta on muuttumassa.

Koulujen määrä

Syksyllä 2015 Etelä-Suomen alueella oli 728 perusopetusta antavaa koulua, Manner-Suomessa vastaava luku oli 2 183.  Luvussa ovat mukana kaikki suomenkieliset sekä muun kieliset peruskoulut lukuun ottamatta ruotsinkielisiä peruskouluja. Tiedot peruskouluista on saatu Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen mukaisesta perus- ja lukioasteen kouluja koskevasta aineistosta (vuosiluokat 1−6, 7−9 ja 1−9). Mukana eivät ole peruskouluasteen erityiskoulut. (Taulukko 4.5.1.)

Etelä-Suomen alueella vuosiluokkien 1−6 kouluja on vähentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2015 asti 85 koulua, vuosiluokkien 7−9 kouluja on vähentynyt 21 koulua. Kouluja on lakkautettu ja yhdistetty, mutta myös uusia kouluja on perustettu. Vuosiluokkien 1−9 kouluja on tullut lisää kyseisenä aikana 18.

Eniten muutoksia on Uudenmaan maakunnan alueella. Verrattaessa vuosia 2013 ja 2015 vuosiluokkien 1−6 kouluja väheni 16 koulua, vuosiluokkien 7−9 kouluja väheni kahdeksan ja vuosiluokkien 1−9 koulujen määrä lisääntyi yhdeksällä koululla. Muissa maakunnissa vähenivät eniten vuosiluokkien 1−6 koulut.

Etelä-Suomen alueella yhdistyi kaikkiaan vuonna 2015 toiseen kouluun 20 peruskoulua ja lakkautettiin 14 peruskoulua.

Koulujen kokonaismäärää on vähentänyt koulujen yhdistäminen hallinnollisesti toiseen kouluun, mutta tämä ei ole välttämättä vaikuttanut oppilaan koulunkäyntipaikkaan.

Koulujen koko

Syksyllä 2015 Etelä-Suomen alueella oli 489 vuosiluokkien 1−6 koulua. Näistä kouluista 87 prosentissa oli oppilasmäärä yli 50 oppilasta. Etelä-Suomen alueella alle 50 oppilaan koulut ovat vähentyneet noin 20 koulun vuosivauhdilla, eniten Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Suuremmat vuosiluokkien 1−6 koulut, joissa oli yli 50 oppilasta, vähenivät vuosien 2013 ja 2015 välillä lähes 30 koululla. Kanta-Hämeen maakunnassa näitä vähennyksiä ei ollut, Päijät-Hämeessä oli seitsemän ja Kymenlaaksossa kuusi ja eniten oli Uudellamaalla, 10 koulua. Noin 62 prosenttia vuosiluokkien 1−6 ja yli 50 oppilaan kouluista sijoittuu Uudenmaan maakuntaan. (Taulukko 4.5.2.)

Syksyllä 2015 kolmannes 7−9 vuosiluokkien kouluista oli alle 300 oppilaan kouluja. Vuosiluokkien 7−9 ja alle 300 oppilaan koulut vähenivät Etelä-Suomen alueella vuodesta 2013 vuoteen 2015 yhdeksällä koululla, eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Vastaava luku Manner-Suomessa oli lähes 30 koulua. Suuremmat, yli 300 oppilaan koulut vähenivät Etelä-Suomessa viidellä, koko maassa 15 koululla. (Taulukko 4.5.3.)

1−9 vuosiluokkien kouluista 79 prosenttia oli yli 300 oppilaan kouluja ja lähes puolet niistä sijaitsi Uudellamaalla. Vuosiluokkien 1−9 ja alle 300 oppilaan koulujen eli yhtenäiskoulujen määrä lisääntyi Etelä-Suomessa vuosina 2013−2015 kolmella koululla, Manner-Suomessa 11 koululla. Yli 300 oppilaan koulujen määrä lisääntyi Etelä-Suomessa 11 koululla ja Manner-Suomessa 30 koululla.

Oppilasmäärä

Seuraavassa tarkastellaan erikseen perusopetuksen ala- ja yläluokkien oppilasmäärää. Oppilasmäärätilanne on ajankohdalta 20.9. Oppilasmäärissä ovat mukana vuosiluokkien 1−9 oppilaat kaikista kieliryhmistä, myös erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat. Mukana eivät ole koulujen esiopetuksessa olevat eivätkä lisäopetusta saavat oppilaat.

Vuosiluokkien 1–6 koulujen oppilasmäärä

Syksyllä 2015 oli perusopetuksen vuosiluokilla 1−6 Etelä-Suomessa lähes 150 000 oppilasta. Heistä erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita oli noin 11 300. Vuosiluokkien oppilaista 49 prosenttia oli tyttöjä ja 51 prosenttia poikia. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 lisääntyi vuosiluokkien 1−6 oppilasmäärä kaikkiaan yli 7 300 oppilasta ja vuoden 2013 jälkeen lisäys oli yli 4 600. Vuoden 2013 jälkeen oppilasmäärät lisääntyivät kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Kymenlaakson maakuntaa. Uudenmaan maakunnassa lisäys oli lähes kaksi prosenttiyksikköä. (Taulukko 4.5.4.)

Vuosiluokkien 7−9 koulujen oppilasmäärä

Etelä-Suomen alueella oli syksyllä 2015 kaikkiaan vuosiluokilla 7−9 lähes 71 800 oppilasta. Heistä erityisen tuen päätöksen saaneita oli lähes 7 200 oppilasta. Myös yläluokilla oli poikia hieman enemmän kuin tyttöjä, 51 prosenttia. Vuodesta 2011 vuoteen 2013 sekä Etelä-Suomen alueen että Manner-Suomen yläluokkalaisten määrät laskivat. Vuoden 2013 jälkeen Etelä-Suomen alueella yläluokkien oppilasmäärä oli laskeva kaikissa muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla. Myös Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa lasku hidastui verrattuna muihin. (Taulukko 4.5.5.)

 

Taulukko 4.5.1. Perusopetuksen koulut

Taulukko 4.5.2. Perusopetuksen 1-6 luokkien alle ja yli 50 oppilaan koulut

Taulukko 4.5.3. perusopetuksen 7-9 ja 1-9 luokkien alle ja yli 300 oppilaan koulut

Taulukko 4.5.4. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä ja muutos

Taulukko 4.5.5. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä ja muutos