Nuorten osallistuminen nuorisotyön palvelujen arviointiin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Osallistuvatko nuoret nuorisotyön palveluiden arviointiin?

Arviointikohdassa kysyttiin, osallistuvatko nuoret nuorisotyön palvelujen arviointiin. Nuorilta kerätty palaute oli kunnissa yleisimmin käytössä oleva nuorisotyön arviointimuoto. Se kertoo nuorisolähtöisyydestä, mikä nostettiin vastauksissa yhdeksi nuorisotyön tärkeimmäksi lähtökohdaksi.

Kyselyyn vastanneista kunnista 87 prosenttia ilmoitti keräävänsä palautetta palveluja käyttäviltä nuorilta tai osallistavansa nuoria nuorisotyön palvelujen arviointiin jollain tavalla. Koko maan osalta nuoret osallistuivat 90 prosentissa kunnista vastaavaan arviointiin. Nuorten palautetta kerättiin pääasiassa erilaisten palaute-, asiakastyytyväisyys- ja mielipidekyselyiden avulla.

Kyselylomakkeen sisällöstä riippuen kyselyillä voitiin saada tietoa joko nuorten toiveista tai mielipiteistä. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä olivat kyselyt, joiden pohjalta saatiin esille nuorten näkemyksiä nuorisotyön laadusta, tarpeellisuudesta ja epäkohdista. Sellaisten kyselyjen avulla nuorisotyön palvelua voidaan arvioida ja kehittää.

Nuorilta saatiin säännöllistä, vapaamuotoista, yleensä suullista palautetta eri toimintojen yhteydessä tai niiden jälkeen. Palaute annettiin välittömästi ja suoraan, mutta kyse ei kuitenkaan ollut varsinaisesta arvioinnista tai järjestelmällisestä palautteen keräämisestä.

Kokoavasti voidaan todeta, että nuoret osallistuivat melkein jokaisessa kunnassa jollain tavalla kunnallisen nuorisotyön arviointiin. Menetelmissä on kuitenkin vielä kehitettävää. Lomakekyselyiden lisäksi nuoria tulee aktiivisemmin ja säännöllisemmin osallistaa arviointiin muillakin tavoilla.