Perusopetuksen ikäluokka ja ennuste

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan lähivuosina?

Väestöennusteen mukaan 7−12- vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 asti. Yläluokkaikäisten määrä kasvaa vuoteen 2025, jolloin koko maan yläkouluikäisistä asuisi yli 42 prosenttia Etelä-Suomen alueella.

 

Tilastokeskuksen lokakuun lopulla 2015 julkaiseman uuden väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset väkiluvut. Väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennusteita laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen, ja laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena.

 

Seuraavassa tarkastellaan erikseen ala- ja yläkoulujen ikäluokkaennusteita.

 

7–12-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Etelä-Suomen alueella oli vuoden 2014 lopussa vajaa 150 000 alakouluikäistä, 7−12 -vuotiasta oppilasta. (Taulukko 4.6.1.) Väestöennusteen mukaan 7−12- vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 asti, mutta kääntyy laskevaksi ja jatkuu laskevana seuraavat viisi vuotta. Vuonna 2025 tämän ikäisiä olisi noin 152 700, jolloin oltaisiin lähes samassa oppilasmäärässä kuin vuonna 2015 oli luokkien 1−6 oppilasmäärä.

Maakunnittain tarkasteltuna Uudellamaalla oli kasvua vuoteen 2025 lähes 7 000 oppilasta, 6,5 prosenttia. Muissa maakunnissa alakouluikäisten määrät laskevat. Etelä-Suomen alueella 7−12-vuotiaiden määrä kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä verrattuna Manner-Suomen lukumäärään.

 

13–15-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Yläkouluikäisiä, 13−15-vuotiaita, oli Etelä-Suomen alueella vuoden 2014 lopussa noin 72 300 oppilasta. Väestöennusteen mukaan yläkouluikäisten määrä kasvaa vuodesta 2015 vuoteen 2025 melko tasaisesti noin 11 prosenttia, Manner-Suomessa ennustettu kasvu on noin kahdeksan prosenttia. Vuonna 2025 ennusteen mukaan yläkouluikäisiä olisi Etelä-Suomessa yli 80 000 henkeä. Maakunnat poikkeavat ennusteen mukaan toisistaan. Uudellamaalla heidän määränsä kasvaisi tänä aikana 16 prosenttia, määrällisesti enemmän kuin koko Etelä-Suomessa. Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa kasvua ei juurikaan olisi. Kanta-Hämeen maakunnassa ja eniten Kymenlaakson maakunnassa yläasteikäisten määrät vähenisivät. Vuonna 2025 yläkouluikäisistä asuisi yli 42 prosenttia Etelä-Suomen alueella. (Taulukko 4.6.2.)

Taulukko 4.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä

Taulukko 4.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä