Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Itä-Suomen nuorilla ammatillisen koulutuksen saavutettavuus laski muuta maata voimakkaammin ja oli edelleen huomattavasti muuta maata heikompi. Ammatillista koulutusta oli tarjolla joka kolmannessa kunnassa. Itä-Suomen tilanne oli valtakunnallisesti yhdessä Lapin kanssa heikoin.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista peruskoulutusta, johon haetaan yhteishaussa. Itä-Suomessa alle kymmenen kilometrin matkalla ammatillisen koulutuksen toimipisteeseen pääsi 62,1 prosenttia opiskelijoista, mikä oli Manner-Suomen heikoin lukema. Keskimäärin Manner-Suomessa saavutettavuus oli kymmenen kilometrin etäisyydellä 77,6 prosenttia.

Itä-Suomessa ammatillisen koulutuksen maantieteellinen saavutettavuus laski hieman, ja heikkeneminen oli hieman voimakkaampaa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Maakunnalliset erot olivat melko suuria ja vaihtelivat kahdeksan prosenttiyksikön verran. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin säteellä heikkeni vuodesta 2013 erityisesti Pohjois-Savossa 2,6 prosenttiyksikköä, Pohjois-Karjalassa säilyi lähes ennallaan ja Etelä-Savossa parani 1,3 prosenttiyksikköä. Pohjois-Savossa, jossa asui noin 45 % itäsuomalaisista 16-vuotiaista nuorista, oli Itä-Suomen paras saavutettavuus, 62,1 prosenttia, mikä oli kuitenkin lähes 12 prosenttiyksikköä Manner-Suomen keskiarvoa alhaisempi. Käytännössä nämä saavutettavuusluvut tarkoittivat itäsuomalaisille nuorille selkeästi pitempiä keskimääräisiä matkoja kotoa opetuspisteisiin. Julkisten liikenneyhteyksien aikataulujen tai ajoreittien takia toteutuneet matka-ajat saattoivat olla huomattavan pitkiä.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 30 kilometrin säteellä oli huomattavasti parempaa kuin 10 kilometrin säteellä, vaikka se oli laskenut hieman vuodesta 2013 ja hieman voimakkaammin kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Erityisesti Pohjois-Savossa saavutettavuus oli laskenut yli 3,5 prosenttiyksikköä. Pohjois-Karjalassa saavutettavuus oli jopa hieman noussut vuodesta 2013. Saavutettavuus 30 kilometrin säteellä oli 89,9 prosenttia ja melko samankaltaista kaikissa maakunnissa. Tämä jäi kuitenkin lähes kuusi prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskiarvon. Keskiarvojen taakse katsoessa todellisuus näyttäytyi kuitenkin karumpana. Joka neljännessä kunnassa yli puolet ikäluokasta asui yli 30 kilometrin etäisyydellä lähimmästä ammatillisen koulutuksen toimipaikasta. Ammatillinen koulutus ei ollut alueellisesti tasaisesti hyvin saavutettavissa, ja asuinpaikasta riippuen toteutuneet matka-ajat saattoivat olla huomattavan pitkiä erityisesti julkisten liikenneyhteyksien aikataulujen tai ajoreittien takia.

Itä-Suomen 46 kunnassa toimi vuonna 2015 yhteensä 15 ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, joilla oli yhteensä 48 toimipistettä yhteensä 17 kunnan alueella. Yksi ammatillinen oppilaitos oli lopettanut toimintansa, yksi toimipiste oli lakannut ja yhdessä toimipisteessä ei järjestetty yhteishakua vuonna 2015. Toimipisteverkko oli vuodesta 2013 varsinaisesti harventunut neljä prosenttia. Ammatillista koulutusta oli tarjolla joka kolmannessa kunnassa.

Taulukko 4.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä Itä-Suomessa vuosina 2011, 2013 ja 2015