Tiivistelmä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta, jonka kunta on velvollinen järjestämään. Esiopetus on ollut 1.8.2015 lähtien velvoittavaa, eli lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen. Esiopetusta annetaan peruskoulujen esiluokilla ja päiväkodeissa.  Itä-Suomen vajaasta 5600 esiopetusoppilaasta päiväkotien yhteydessä annettavaan esiopetukseen osallistui lähes 80 prosenttia ja koulujen yhteydessä annettavaan hieman yli 20 prosenttia. Tämä vaihteli jonkin verran maakunnittain. Kyselyyn vastanneista kolmessa kunnassa neljästä kaikki osallistuivat esiopetukseen ja seitsemän kuntaa ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia oli kunnassa alle viisi ja yhdessä kunnassa yli kymmenen. Myös lähes kaikki vuorohoidossa olevat esiopetusikäiset osallistuivat esiopetukseen.

Tulevina vuosina kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä, joskin se Itä-Suomessa ensin nousee vuoteen 2017 mennessä ja sitten pienenee selvästi muuta maata vähemmän. Itä-Suomessa suurin kieliryhmä oli suomenkieliset. Äidinkieleltään muun kuin suomenkielisiä oli vuonna 2015 3,4 prosenttia.

Itä-Suomessa päiväkotien esiopetukseen kuljetettavien oppilaiden määrä kasvoi ja koulujen esiopetukseen kuljetettavien määrä huomattavasti väheni. Maakunnittain tässä oli eroja.

Yleisimmät syyt olla osallistumatta esiopetukseen olivat, että lapsi oli vanhempien mukana ulkomailla, huoltaja halusi huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi oli jo aloittanut oppivelvollisuuden suorittamisen tai huoltaja ei pitänyt järjestettyä esiopetusta tärkeänä. Kahdessa kunnassa osallistumattomuutta perusteltiin kohtuuttomalla matkalla tai matka-ajalla, joka ainakin yhdessä tapauksessa oli johtunut kouluverkon harvenemisesta.

Vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä oli 279 oppilasta, eli vajaa 15 prosenttia Suomen esiopetusikäisistä vuorohoidossa olevista lapsista. Heistä esiopetukseen osallistui lähes jokainen. Vuorohoito ei vaikuttanut olevan syynä esiopetukseen osallistumattomuuteen.