Johdanto

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastustoimen lakisääteisinä tehtävinä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan, pelastustoiminta onnettomuuksissa sekä vaaratilanteiden ja onnettomuuksien seurausten rajoittaminen.

Ennalta ehkäisevän toiminnan tarkoitus on ehkäistä onnettomuuksien syntymistä parantamalla ihmisten turvallisuustietoutta ja -osaamista sekä kehittämällä toimintavalmiutta vaara- ja onnettomuustilanteissa. Keinoina ennaltaehkäisevään työhön käytetään turvallisuusviestintää opastamalla ja neuvomalla sekä pelastusviranomaisen tekemällä valvontatehtävillä kuten palotarkastuksilla rakennuksissa ja yleisötapahtumissa. Pelastusviranomaiset lisäksi ohjaavat kaavoitusta ja rakentamista onnettomuusuhkien mukaan.

Pelastustoimen palvelujen taso määritetään pelastuslaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja ohjeissa. Palvelujen alueellisesta palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, arvioidaan niiden riskit, määritetään toiminnan tavoitteet ja tarvittavat resurssit sekä pelastuslaitoksen tuottamat palvelut ja niiden taso. Päätöksessä määritetään lisäksi tehtävien hoitaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Vuoden 2015 arvioinnin kohteina ovat ennalta ehkäisevän työn osalta pelastustoimen valistus- ja neuvontapalvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Palvelujen arvioinnissa käytettävät tiedot saadaan pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokannasta (PRONTO), johon pelastuslaitokset kirjaavat mm. turvallisuusviestinnän ja valvontatoiminnan tapahtumat sekä onnettomuustiedot.