Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

  • Ennalta ehkäisevä työ on toteutettu Itä-Suomessa tavanomaisin keinoin: turvallisuusviestinnällä (sisältää valistuksen ja neuvonnan), valvontatoiminnalla kuten palotarkastuksin sekä viranomaisyhteistyöllä muun muassa rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa. Turvallisuusviestinnässä on numeerisesti päästy palvelutasopäätöksissä asetettuihin määriin.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Turvallisuusviestinnän vaikuttavuutta tulisi tutkia ja uusia mittereita tulisi kehittää vaikuttavuuden arviointiin valtakunnallisella tasolla.
  • Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokantaan (PRONTO) kirjataan turvallisuusviestintätapahtumat kattavasti, mutta ongelmaksi nousevat puutteet kirjauksien oikeellisuudessa. Ongelmaa olisi mahdollista korjata henkilöstön kouluttamisella ja pelastuslaitoksen sisäisellä valvonnalla.
  • Turvallisuusviestinnän laadullisen sisällön arviointi tarvitsisi yhdenmukaisia periaatteita viestinnän sisällölle sekä määrityksiä käytettäville termeille. Nykyisillä tulkinnoilla paloauton näkeminen messuilla lasketaan tilastoissa valistukseksi.