Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Johtopäätökset

Kirjastopalvelut ovat melko hyvin lasten ja nuorten saatavilla taajamissa, mutta heikommin muualla. Alle 16-vuotiaista 70 % asuu enintään reilun neljän kilometrin päässä kirjastosta. Kunnat ovat lakkauttaneet sekä kirjastoja että kirjastoautoja ja vähentäneet aukioloaikoja ja kirjastoautopysäkkien määrää. Tämä on heikentänyt kirjastopalvelujen saatavuutta. Lapsen ja nuoren kannalta saatavuus tarkoittaa muutakin kuin matkan pituutta ja sisälle pääsyn mahdollisuutta.

Omatoimikirjastot täydentävät ja laajentavat kirjaston palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Jos omatoimikirjastossa on ikäraja, se saattaa heikentää lasten ja nuorten kirjastopalvelujen saatavuutta. Omatoimiratkaisun laaja käyttöönotto loitontaa kirjaston henkilökuntaa lapsiasiakkaista.

Kirjastolla on olennainen merkitys lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen kehityksessä. Lastenkirjoja lainataan suhteellisesti enemmän kuin aikuisten aineistoja, mutta niitä hankitaan tarvetta vähemmän. Kysytyn aineiston heikko saatavuus voi vaikuttaa lukuintoon.

Lasten ja nuorten kirjastonkäyttöä koskevia valtakunnallisia tutkimuksia tai palvelutarpeita koskevia kartoituksia on tehty niukasti.

Toimenpide-ehdotukset

Kunta ei lakkauta tai supista kirjastopalveluja tekemättä ennakkovaikutusten (EVA) ja lapsivaikutusten arviointia. Kunnat kehittävät yhteistyössä kirjastopalvelujaan, esimerkiksi kirjastoautojen yhteiskäyttöä.

Kunnat tarkastelevat lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujensa kokonaisvaikuttavuutta. Koulujen ja päiväkotien sekä nuorisotilojen yhteydessä/läheisyydessä olevat kirjastot ovat erityisen tärkeitä ja palvelevat laajasti alueensa lapsia ja nuoria. Kunnat järjestävät kirjastonkäytön mahdollisuuden koulujen ja päiväkotien lapsille ja nuorille ja nuorisotiloja käyttäville nuorille joko henkilöstöllisenä tai laajennettuna aukioloaikana.

Kunnat poistavat omatoimikirjastojen ikärajoitukset. Mahdollisten ongelmien ilmaantuessa asiat selvitetään niin, ettei palvelujen saavutettavuus tai lasten turvallisuus vaarannu.

Kirjastot huomioivat erityisesti lapset ja nuoret kehittäessään palveluja, hankkiessaan aineistoja ja rekrytoidessaan ammattitaitoista henkilökuntaa. Kunnat laativat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelmat lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen edistämiseksi.

Kirjastot parantavat lasten ja nuorten palveluita ja saatavuutta kartoittamalla tarpeita, arvioimalla omaa toimintaansa ja ottamalla asiakkaita mukaan palvelujen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää erillisselvityksen kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyöstä ja edistää lastenkirjastotyön vaikuttavuuden selvittämistä.