Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Ammatillisen koulutuksen vähintään kolmen koulutusalan saavutettavuus parani hieman aiempaan nähden, mutta pysytteli edelleen Manner-Suomen heikoimmilla sijoilla.

Nuoren kannalta ammatillisen koulutuksen tarjonta ei ole aina riittävä, jos kotia lähellä oleva opetuspiste tarjoaa vain yhden koulutusalan opintoja. Riittävän valinnan mahdollisuuden voidaan katsoa muodostuvan, kun nuorella on tarjolla kolmen eri koulutusalan opetusta lähellä asuinpaikkaansa toimivien liikenneyhteyksien päässä. Itä-Suomessa nuorten koulutuksen saavutettavuus oli myös tällä arviointitavalla mitattuna selkeästi maan keskiarvon alapuolella. Vuonna 2015 enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä kolmen eri koulutusalan ammatillisen koulutuksen toimipisteestä asui alle 55 prosenttia Itä-Suomen 16-vuotiaista. Määrä oli kovin alhainen verrattuna Manner-Suomen keskiarvoon, joka oli yli 70 prosenttia. Positiivista oli, että Itä-Suomen alueella saavutettavuus nousi hieman aiempaan verrattuna ja jopa hieman muuta maata voimakkaammin, joskin muutokset eri maakunnissa olivat hyvin erilaisia. Aiemmin saavutettavuus kymmenen kilometrin säteellä oli heikointa Pohjois-Savossa, missä se vuonna 2015 oli kääntynyt alueen parhaaksi saavutettavuudeksi 2,6 prosenttiyksikön nousulla, kun taas saavutettavuus muissa maakunnissa oli heikentynyt.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen saavutettavuusluvut Itä-Suomen ja Manner-Suomen keskiarvojen välillä lähenivät selkeästi toisiaan siirryttäessä kymmenen kilometrin tarkastelusta 30 kilometrin tarkasteluun. Kolmen koulutusalan tarkastelussa ero Itä-Suomen ja Manner-Suomen välillä säilyi lähes kymmenessä prosenttiyksikössä. Ammatilliset oppilaitokset, joissa oli tarjolla kolme koulutusalaa, sijaitsivat yli 30 kilometrin päässä lähes joka viidennen itäsuomalaisen 16-vuotiaan kotoa. Itä-Suomessa joka neljännessä kunnassa yli puolet ikäluokasta asui yli 30 kilometrin etäisyydellä lähimmästä ammatillisen koulutuksen toimipisteestä. Kolmen alan koulutuksen osalta tilanne oli sama joka kolmannessa kunnassa.

Kehitys 30 kilometrin saavutettavuuden osalta neljän vuoden tarkastelujaksolla oli Itä-Suomessa kuitenkin jonkin verran positiivisempaa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Itä-Suomessa kuitenkin maakuntien väliset erot 30 kilometrin tarkastelussa olivat poikkeuksellisen suuret. Pohjois-Karjalassa saavutettavuus oli noin yhdeksän prosenttiyksikköä korkeampi kuin alueen kahdessa muussa maakunnassa. Tämä oli erikoista, koska ammatillisen koulutuksen tarkastelussa Pohjois-Savon lukema oli viisi prosenttiyksikköä Pohjois-Karjalaa korkeampi. Syynä suureen vaihteluun lienee Pohjois-Karjalassa olevat harvemmat toisen asteen ammatillisen koulutuksen sijaintipaikat, mutta näissä opetuspisteissä tarjottiin koulutusta useammalla koulutusalalla.

Taulukko 4.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä Itä-Suomessa vuosina 2011, 2013 ja 2015