Muutokset käyttövuoro- ja maksupolitiikassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Onko käyttövuoro ja -maksupolitiikassa tulossa muutoksia?

Muutoksia käyttövuoropolitiikkaan oli tulossa vain 14 prosenttiin kunnista, joista pääosassa muutokset tarkoittivat uusien vuorojenjakoperusteiden laadintaa. Uudet liikuntalajit ja väestön ikärakenteen muutos olivat eniten mainintoja keränneitä syitä käyttövuoropolitiikan muutostarpeille. Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa muutoksia liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikkaan oli tulossa kolmessa kunnassa. Pohjois-Karjalassa muutoksia ei ollut tulossa yhdessäkään kunnassa.

Käyttömaksujen osalta lähes kaikissa kunnissa oli odotettavissa liikuntapaikkojen lasten ja nuorten käyttömaksujen pysyminen nykyisellä tasollaan. Kolmessa kunnassa oli odotettavissa käyttömaksujen korotuksia lapsille ja nuorille. Aikuisten käyttömaksuja oltiin korottamassa 12 kunnassa ja pitämässä ennallaan 29 kunnassa. Myös vuonna 2007 aikuisten käyttömaksuja oltiin korottamassa 16 kunnassa. Soveltavan liikunnan käyttöryhmien maksuja oltiin korottamassa neljässä kunnassa, pitämässä ennallaan 34 kunnassa ja alentamassa yhdessä kunnassa. Muutostarpeita käyttömaksuihin ei ollut 20 kunnassa. (Kuvio 8.10.1.) Vuonna 2007 lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmien korostustarpeita oli kahdeksassa kunnassa, mikä poikkesi vuoden 2015 tilanteesta. Muutostarpeiden pääasiallinen syy vuonna 2015 oli vuoden 2007 tavoin Itä-Suomessa ja koko maassa liikuntapaikkojen tuottotavoitteiden nostaminen.

Arvioinnissa selvitettiin kunnissa eniten käytettyjen liikuntapaikkojen, kuten uimahallien, kuntosalien, liikuntasalien ja jäähallien aikuisten, lasten ja nuorten sekä eläkeläisten käyttömaksuja samoin perustein kuin vuoden 2007 peruspalvelujen arvioinnissa. Liikuntasalit määriteltiin koon mukaan siten, että yli 200 neliön suuruiset salit luokiteltiin isoiksi ja alle 200 neliön suuruiset pieniksi saleiksi. Uimahallien ja kuntosalien hintana käytettiin kertamaksua, mutta liikuntasaleissa ja jäähalleissa kysyttiin yhdistyksen maksamaa tuntihintaa. Rahanarvon muutosta ei hinnoissa ole otettu huomioon.

Lasten ja nuorten käyttömaksujen keskiarvot uimahalleissa, kuntosaleilla, pienissä liikuntasaleissa ja jäähalleissa olivat lähellä valtakunnallisia keskiarvoja. Lasten ja nuorten käyttömaksut isoissa liikuntasaleissa olivat hieman valtakunnallista tasoa pienemmät. Vuoteen 2007 verrattuna aikuisten käyttömaksut kuntosaleilla ja kaikkien käyttäjäryhmien käyttömaksut uimahalleissa olivat nousseet hieman vuonna 2015. Pienten liikuntasalien lasten ja nuorten käyttömaksut olivat puolestaan halventuneet selvästi vuoteen 2007 verrattuna. (Taulukko 8.10.1.)

Vaihtelua liikuntapaikkojen hinnoissa voivat aiheuttaa vuoden 2007 arviointiraportissa todetun mukaisesti muun muassa erot liikuntapaikkojen varustelussa ja palvelujen laajuudessa sekä kuntien poliittiset päätökset käyttömaksupolitiikan linjauksista osana kuntien hyvinvointipolitiikkaa. Liikunnan edistäminen kunnissa 2010-2014 seurantaraportissa (2015) oli havaittu, että lasten ja nuorten käyttövuorojen maksuissa uima- ja jäähalleissa oli maan kuntien välillä suurta vaihtelua. Itä-Suomessa kuntien välillä suuria eroja vuoden 2015 käyttövuorojen maksuissa oli etenkin jäähalleissa.

 

Kuvio 8.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksuihin odotettavissa olevat muutokset seuraavalle vuodelle käyttäjäryhmittäin Itä-Suomen kunnissa (kuntien viranhaltijoiden vastaukset käyttäjäryhmittäin)

Taulukko 8.10.1. Kuntien eniten käytettyjen liikuntapaikkojen käyttömaksut Itä-Suomessa