Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on lähes sata prosenttia. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusta saavien lasten osuus esiopetusikäisten ikäluokasta on viime vuosina vakiintunut lähelle sataa prosenttia. Esiopetusta saavissa on kuitenkin mukana myös viisi- ja seitsemänvuotiaita, joten todellinen esiopetusta saaneiden kuusivuotiaiden prosenttiosuus jää hieman edellä mainittua lukua alhaisemmaksi.

Itä-Suomessa oli vuonna 2015 yhteensä 5 583 esiopetuksen oppilasta (Taulukko 2.5.1.). Määrä laski 2013 Itä-Suomessa noin kahdella prosentilla eli hieman loivemmin kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Eniten laskua oli Pohjois-Savossa.

Esiopetusta järjestettiin sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös varhaiskasvatuspalveluja. Kasvava osa esiopetuksesta järjestettiinkin vuonna 2015 päivähoidon yhteydessä (79,6 %) samalla, kun koulun yhteydessä järjestettävä esiopetus (20,4 %) väheni. Esiopetuksen järjestämistapa vaihteli maakuntien välillä jonkin verran, mutta oli Itä-Suomessa hyvin samankaltaista kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos Itä-Suomessa maakuntajaon mukaan vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä Itä-Suomessa maakunnittain vuonna 2015