Käyttövuoropolitiikan seuranta

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Seurataanko kunnassa käyttövuoropolitiikan tavotteiden ja  painopisteiden toteutumista?

Noin kolmanneksessa kunnista seurattiin liikuntapaikkojen vuorojen kävijämääriä ja sitä, ketkä myönnettyjä vuoroja käyttivät. Samoin oli valtakunnallisesti. Käyttäjäpalautetta keräsi 14 kuntaa. Kolmessa kunnassa ei seurattu liikuntapaikkojen käyttövuorojen käyttöä lainkaan. Koko maassa näin oli 19 kunnassa.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurattiin Itä-Suomessa reilussa neljänneksessä kunnista. Puolessa kunnista seurantaa ei toteutettu lainkaan ja 21 prosentissa kunnissa ei osattu sanoa, seurataanko tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista vai ei. Itä-Suomessa seurantaa toteutettiin harvemmin kuin maan kunnissa keskimäärin. Tosin valtakunnallisestikin liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden seuranta oli vähäistä, sillä sitä oli toteutettu vain noin 40 prosentissa koko maan kunnista. Itä-Suomessa harvinaisinta seuranta oli Pohjois-Karjalassa . Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa oli kuitenkin huomattava määrä kuntia, joissa ei osattua sanoa toteutetaanko seurantaa vai ei. Jokaisesta maakunnasta neljä kuntaa ilmoitti, että seurantaa toteutetaan heidän kunnassaan. (Kuvio 8.7.1.)

Niissä kunnissa, joissa käyttövuoropolitiikan tavoitteita ja painopisteitä seurattiin, seuranta toteutettiin pääasiassa oman valvonnan avulla (42 %), kävijämääriä seuraamalla (25 %) ja muilla tavoilla (25 %). Palautetta ilmoitti keräävänsä yksi kunta.

Liikunta-aktiivisuuden seurantaa on TEAviisari järjestelmän mukaan toteutettu valtakunnallisesti yleisimmin juuri liikuntapaikkojen kävijämääriä seuraamalla. Seurantakäytäntöjä on parannettava huomattavasti, jotta liikunnan edistämisessä voidaan nojata kuntalaisten liikuntakäyttäytymisestä kerättävään tietoon. Uusi liikuntalaki velvoittaa kuntia seuraamaan kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja siitä saatava näkemys kertoo myös liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikan tavoitteiden toteutumisesta.

Keskeisimpinä ongelmina käyttövuorojen jaossa Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti pidettiin lajeille ja ryhmille sopivien tilojen puutetta sekä suurta kysyntää viikon ilta-ajoista (Kuvio 8.7.2.). Tilojen sopivuuden osalta myös urheiluseurat ja muut tilojen käyttövuorojen hakijat voivat tehdä arviota siitä, millaiset harjoitustilat todellisuudessa ovat missäkin tilanteissa riittävät.

Vastaajilta kysyttiin, onko käyttövuorojen hakijoissa vuosittain uusia hakijoita ja ketä ne ovat. Yhdeksän kuntaa vastasi, että hakijoissa ei ole muutoksia vuosittain. Uudet seurat ja lajit olivat uusina hakijoina kahdeksassa ja yksityiset henkilöt viidessä kunnassa. Valtakunnallisesti yleisimmät vastaukset olivat vapaat harrastajaryhmät ja se, että muutoksia hakijatahoissa ei vuosittain ole. Vapaat harrastajaryhmät olivat tulleet mukaan käyttövuorojen hakijajoukkoon prosentuaalisesti harvimmin Itä-Suomessa eri aluehallintovirastojen alueisiin verrattuna.

Vastaajia pyydettiin nimeämään liikuntapaikkoja, joissa käyttövuorojen kysyntä on kunnassa merkittävästi tarjontaa suurempi. Liikuntapaikat pyydettiin merkitsemään siinä järjestyksessä, missä kysyntä on suurinta suhteessa tarjontaan. Käyttövuorojen kysyntä suhteessa tarjontaan oli suurinta liikuntahalleissa ja liikuntasaleissa, sillä 59 prosenttia vastaajista oli merkinnyt jommankumman ensimmäiseksi (Kuvio 8.7.3.). Tilanne oli sama myös vuoden 2013 ja 2010 peruspalvelujen arvioinneissa. Liikuntahallien ja liikuntasalien jälkeen seuraavaksi eniten oli kysyntää jäähalleissa ja kuntosaleissa. Myös valtakunnallisesti suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleissa ja liikuntasaleissa. Jäähallit olivat valtakunnallisesti selvästi kolmanneksi merkittävin liikuntapaikka, joissa kysyntä oli tarjontaa selvästi suurempaa. Kun Itä-Suomessa kysynnän suhteen kolmen tärkeimmän liikuntapaikan vastaukset laskettiin yhteen, tilanne pysyi kutakuinkin samana eniten kysyttyjen liikuntapaikkojen käyttövuoroissa.

Kuvio 8.7.1. Seurataanko kunnassanne käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista? (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa maakunnittain)

Kuvio 8.7.2. Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)

Kuvio 8.7.3. Liikuntapaikat, joiden käyttövuorojen kysyntä merkittävästi tarjontaa suurempaa Itä-Suomessa (% kuntien viranhaltijoiden vastauksista Itä-Suomessa)