Opiskelupaikkajakauma sukupuolen mukaan

Itä-Suomen alueella, kuten koko Suomessa lukioon hakeutui selkeästi enemmän tyttöjä kuin poikia. Ammatilliseen koulutukseen hakeutui enemmän poikia, mutta ero ei ollut aivan niin suuri kuin lukiokoulutuksessa.

Itä-Suomen alueella 50,5 prosenttia peruskoulun päättäneistä oli poikia, maakunnittain tarkasteltuna enemmistösuhteet vaihtelivat hieman. Hakeutuminen toisen asteen opintoihin oli osin varsin sukupuolisidonnaista.

Lukiota on pidetty tyttöjen kouluna ja ammatillista koulutusta poikien kouluna. Tilastojen mukaan näin oli edelleenkin ja entisestään voimistuen. Itä-Suomessa kaksi kolmesta aloittavasta lukiolaisesta oli tyttö, mikä oli hieman suurempi osuus kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Maakunnittain tilanne oli hyvin samankaltainen.

Ammatilliseen koulutukseen hakeneista sukupuolten välinen ero ei ollut aivan yhtä merkittävä kuin lukiokoulutuksessa, mutta kuitenkin suuri. Itä-Suomessa useampi kuin joka toinen ammatillisen koulutuksen aloittava oli poika, mikä on lähellä Manner-Suomen keskiarvoa. Tyttöjen ja poikien määrät ammatillisen koulutuksen aloituspaikoilla vaihtelevat maakunnallisesti paljonkin ja myös vuosittain. Vuonna 2015 Pohjois-Karjalassa aloitti huomattavasti useampi tyttö ammatillisen koulutuksen kuin muualla Itä-Suomessa tai Manner-Suomessa keskimäärin. Pohjois-Karjalassa oli ikäluokasta suhteellisesti eniten tyttöjä koko Itä-Suomessa ja myös verrattuna Manner-Suomeen keskimäärin. Tilanne voi liittyä myös koulutusalojen tarjontaan.

Taulukko 4.9.1. Toisen asteen koulutuksen aloittavat opiskelijat vuonna 2015 Itä-Suomessa sukupuolen mukaan (yhteishaussa hakeneet opiskelijat)