Tietolähteet

Esiopetuksen toimeenpano

Perusopetuslaki ja -asetus muutoksineen (628/1998)

Webropol-kysely kuntien esiopetuksen vastaaville koskien syksyä 2015. Toimitettu kuntien kirjaamoihin 26.1.2016, vastausaika päättyi 19.2.2016. Vastausprosentti oli valtakunnallisesti 83,4 %, Itä-Suomessa yli 95 %

Alueluokitukset vuonna 2015, Tilastokeskus

Esi- ja perusopetus, Tilastokeskus, 2015

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus 2014

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014, Opetushallitus, toimittanut Timo Kumpulainen, Koulutuksen seurantaraportit 2014:10

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011−2016. Kehittämissuunnitelma, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 27:2004, Sisäasiainministeriö

Kuljetus- ja majoitusedun saavat oppilaat. Tilastokeskus 2015

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, Hallituksen julkaisuja, 10/2015

Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:5, Jarmo Kinos ja Tuire Palonen

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015−2018, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3

Väestöennuste iän mukaan alueittain 2015−2040. Tilastokeskus 31.10.2015