Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

Valtiovarainministeriö on määritellyt arviointikohteet vuotta 2015 koskevalle peruspalvelujen saatavuuden arvioinnille (VM/1900/00.02/2015). Arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan.

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana ovat lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyy hallitusohjelmaan. Vuotta 2015 koskevan arvioinnin tarkoituksena on kerätä alueellista lähtötilannetietoa siitä, mitä hallitusohjelman toteuttaminen merkitsee lasten ja nuorten kannalta. Hallituskauden edetessä on tarkoitus toteuttaa vastaavien kohteiden arviointi uudelleen hallitusohjelman toimenpiteiden alueellisten vaikutusten seuraamiseksi.

Arviointikohteet on ryhmitelty aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti. Aluehallintovirastojen suorittaman valtakunnallinen arviointi tuottaa osaltaan tietoa mm. peruspalvelujen tila –raporttiin. Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö eivät esittäneet arviointikohteita vuotta 2015 koskien.

Arvioinnin taustatiedoiksi valtakunnalliseen arviointiraporttiin ja alueellisiin arviointiraportteihin koottiin väestötiedot. Lisäksi raportin toimintaympäristökuvaukseen sisällytettiin arviointiteemaan liittyvät indikaattorit.

Peruspalvelujen arviointiraportin kartta-aineisto, graafit ja taulukot ja niiden analyysit tallennetaan Pation tietovarantoon ja toimitetaan valtiovarainministeriölle Kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukunnan arviointijaoston käyttöön sellaisessa muodossa, että tietoja voidaan käyttää Peruspalvelujen tila –raporttia valmisteltaessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee aluekohtaisen raportin. Raportin pohjana on aluehallintoviraston toimialue. Arviointi toteutetaan ja raportti julkaistaan ainoastaan Patiossa.

Vuoden 2015 arviointikohteet ovat valtiovarainministeriön ohjauskirjeen mukaan seuraavat:

Lapset ja nuoret

1. Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit

 • Esiopetuksen toimeenpano
 • Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus
 • Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus
 • Opettajien lomautukset (valtakunnallinen arviointi)
 • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus (valtakunnallinen arviointi)

2. Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit

 • Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskelijahuollossa
 • Kulttuuripalvelujen tuottaminen ja taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutukset liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen
 • Kunnallisen nuorisotyön saatavuus
 • Kirjastopalvelujen saatavuus

Yleiset arviointikohteet

Pelastustoimen osalta tehdään ainoastaan alueelliset arvioinnit

 • Ennalta ehkäisevä työ (valistuksen ja neuvonnan satavuus ja saavutettavuus)
 • Nopean avun saanti (hälytyspalvelujen kysyntä)
 • Nopean avun saanti (hälytyspalvelujen saatavuus)

Peruspalvelujen arvioinnin kehittämiseksi on perustettu Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 7.1.2016. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Erkkilä (Pohjois-Suomen AVI) ja sihteerinä Olli Aulaskari (Pohjois-Suomen AVI).