Esiopetukseen osallistumattomuuden syyt

Lapin aluehallintovirasto

Mitkä ovat osallistumattomuuden taustalla olevat syyt?

Yleisin syy esiopetukseen osallistumattomuuteen niin Lapissa kuin Manner-Suomessakin on, että huoltajat haluavat itse huolehtia lapsen esiopetuksesta kotona.

Kyselyssä kunnille annettiin valmiina kahdeksan erilaista syytä, miksi esiopetusikäiset lapset eivät osallistu järjestettyyn esiopetukseen. Lisäksi oli mahdollisuus vastata jokin muu syy -kohtaan. Annetut syyvaihtoehdot mukailivat Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossa (2013:5) esiinnousseita syitä. Vastaajat saattoivat valita kolme tärkeintä syytä.

Yleisimpiä syitä Manner-Suomessa olivat:

- huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona (31 valintaa)
- lapsi on vanhempien mukana ulkomailla (25 valintaa)
- huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä (17 valintaa)
- lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jossa ei ole maksutonta esiopetusta tarjoavaa ryhmää (16 valintaa)
- lapsi on jo aloittanut oppivelvollisuuden suorittamisen (16 valintaa)
- matka esiopetukseen tai matka-aika on kohtuuton (10 valintaa)
- kunnassa ei ole tarjolla esiopetusta lapsen omalla äidinkielellä tai kotikielellä (7 valintaa)
- lapsi on vuorohoidossa (0 valintaa).

Lapissa kunnat ilmoittivat, että vain neljä lasta ei osallistu esiopetukseen. Näiden lasten osallistumattomuuden syiksi ilmoitettiin:
- huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona (2 valintaa)
- huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä (1 valinta)
- lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jossa ei ole maksutonta esiopetusta tarjoavaa ryhmää (1 valinta)
- matka esiopetukseen tai matka-aika on kohtuuton (1 valinta).

Muina yksittäisinä osallistumattomuuden syinä Manner-Suomessa mainittiin muun muassa: kunnassa ei ole tietoa osallistumattomuuden syistä, lapsi osallistuu esiopetukseen naapurikunnassa, esiopetus on järjestetty muutoin, esimerkiksi seurakunnan kautta, esiopetuksen/koulun lykkäys, lapsi on yksityisen koulun järjestämässä esiopetuksessa, huoltajan valinta, sairaus tai sijoitus toiseen kuntaan tai kyläkoulun lakkauttaminen.

Osa Manner-Suomen vastaajista ilmoitti, etteivät tiedä tai eivät ole erikseen kartoittaneet syitä esiopetukseen osallistumattomuuteen. Tämä liittynee siihen, että kunnilla ei ole velvollisuutta valvoa, miten esiopetusoikeutta tosiasiallisesti käytetään.