Johdanto

Lapin aluehallintovirasto

Sijoitettujen lasten perusopetuksen toteutuminen

Lastensuojelulain perusteella sijoitetut ja huostaan otetut lapset asuvat joko yksityisessä perhesijoituksessa, yksityisessä tai kunnallisessa lastensuojelulaitoksessa tai perhekodissa. Lapissa on kahdeksan yksityistä ja kolme kunnallista lastensuojelulaitosta ja 13 perhekotia. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan selvitetty esiopetukseen tai perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten asumismuotoa, vaan tarkasteltavana on ollut näiden oppilaiden tasavertaisen oikeuden toteutuminen opetukseen osallistumisessa. Lapissa lastensuojelulaitoksissa tai perhekodeissa opiskeli vain muutama oppilas.

 Oikeus saada perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta kuuluu yhtäläisesti myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille ja huostaan otetuille lapsille ja nuorille. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestäminen on yksi kunnan järjestämisvastuulla olevista tehtävistä.

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.  Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestäminen on yksi kunnan järjestämisvastuulla olevista tehtävistä.

Kunta on velvollinen osoittamaan sijoitetuille oppilaille perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaisen lähikoulun yhdenvertaisin perustein kunnassa asuvien muiden lasten ja nuorten kanssa. Lastensuojelulain perusteella kuntaan sijoitetut oppilaat suorittavat oppivelvollisuuttaan kunnan järjestämässä perusopetuksessa.

Kuntien lisäksi perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta voivat järjestää valtioneuvoston myöntämän luvan perusteella myös rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä valtio opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän luvan perusteella. Lastensuojelulaitoksilla ei ole valtioneuvoston myöntämää lupaa perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämiseen.

Mikäli opetusta järjestetään lastensuojelulaitoksessa, jolla ei ole opetuksen järjestämislupaa, kyseessä ei ole perusopetuslain tarkoittama opetus, vaan epävirallinen kotiopetukseen verrattava toiminto. Kotiopetuksessa opetusta antavat laitoksen omat työntekijät.

Viranomaisten välisen tiedonkulun parantamiseksi on muun muassa salassapitosäädöksiä viime vuosina muutettu, jotta oppilaan asianmukaisen opetuksen järjestäminen olisi joustavaa. Uudet säännökset myös velvoittavat aikaisempia koulutuksen järjestäjiä toimittamaan viipymättä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle.

Perusopetuslain 40 §:n mukaan opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.

Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tämän lain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain  mukaisesti järjestämään opetukseen, toimintaan tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

Aluehallintovirastot selvittivät lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetuksen järjestämistä  kuntien sivistystoimenjohtajille suunnatulla kyselyllä. Kyselystä rajattiin ulkopuolelle valtion tai yksityisissä koulukodeissa annettava opetus, johon valtioneuvosto on myöntänyt perusopetuslain mukaisen järjestämisluvan. Lapin alueella tällaisia laitoksia ei ole.

Manner-Suomessa vastausprosentti oli 80,7 prosenttia. Lapissa kyselyyn vastasivat kaikki kunnat yhtä lukuun ottamatta. Kyselyyn vastattiin 20.9.2015 olleen tilanteen mukaisesti.