Johdanto

 

Lapin aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana olivat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen arviointikohteena oli kunnallisen nuorisotyön saatavuus. Kunnallisen nuorisotyön saatavuutta tarkasteltiin palvelujen saatavuuden, resurssien ja nuorisotyön palvelujen arvioinnin näkökulmista. Arviointi osui ajankohtaan, jolloin nuorisolain uudistus on käynnissä.

Voimassa olevan nuorisolain (72/2006, 7 §) mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisolaissa määritellyt palvelut eivät ole subjektiivisia oikeuksia, vaan jokainen kunta voi itsenäisesti päättää, miten nuorisotyön palvelut järjestää.

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuoren kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuoren sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. (Nuorisolaki 2006, 1§)

Nuorisolain 7 §:ssä mainitaan nuorisotyön palvelujen toteuttajiksi kuntien lisäksi erilaiset voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja säätiöt. Myös kirkollinen nuorisotyö on merkittävä nuorisotyön toteuttaja kunnissa. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Valtio tukee kunnallista nuorisotyötä sekä maksamalla valtionosuuksia että jakamalla kohdennettuja avustuksia. Vuonna 2015 kunnat saivat laskennallista valtionosuutta 15 euroa jokaista kunnan alle 29-vuotiasta nuorta kohden. Kohdennettuja valtionavustuksia kunnat voivat hakea muun muassa etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.

Tämä arviointi kohdistuu kunnallisen nuorisotoimen tuottamiin palveluihin, joita kunnat voivat toteuttaa joko itse tai hankkia muilta tuottajilta sopimuksiin perustuen.

Arvioinnin teema ja arviointiasetelma suunniteltiin yhteistyössä aluehallintovirastojen nuorisotoimien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen kanssa. Arviointia varten tehtiin kysely, joka lähetettiin Manner-Suomen kuntien nuorisotyöstä vastaaville viranhaltijoille. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2015 aluehallintovirastojen nuorisotoimien yhteistyönä. Lapissa kyselyyn vastasivat kaikki kunnat. Kyselyn lisäksi Lapin arvioinnissa käytettiin vuoden 2015 lopulla Lapin aluehallintoviraston keräämiä tietoja kuntien nuorisotoimien viranhaltijoiden ja työntekijöiden määristä.

Kyselyn vastauksiin voi tutustua www.nuorisotilastot.fi -sivustolla. Siellä pääsee tutkimaan niin kuntakohtaisia, maakunnallisia kuin valtakunnallisiakin tietoja.