Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Sijoitettujen lasten perusopetuksen toteutuminen

Johtopäätökset

Suurimmat haasteet sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä johtuvat heidän vaativan erityisen tuen tarpeistaan ja siitä, että heidän ongelmistaan ei saada vastaanottavan kunnan opetustoimeen riittävästi tietoa eikä tieto kulje ”automaattisesti”. Opetus joudutaan usein järjestämään lyhyellä varoitusajalla kesken lukuvuoden eikä silloin ole aina mahdollista saada riittävästi resursseja yksilöllistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetuksen ja oppilashuollon järjestämiseen.

Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain ja muiden viranomaisten tiedonvaihtoa helpottaneiden lakimuutosten vaikutuksesta yhteistyön toimivuuteen ei tämän arvioinnin perusteella vielä voida esittää johtopäätöksiä. Vastauksissa on kuitenkin viitteitä siitä, että eri toimijat eivät ole vielä riittävästi huomanneet lainsäädännön muutosten antamia mahdollisuuksia tietojen siirtämiseen viranomaiselta toiselle.


Toimenpide-ehdotukset

Kuntien tulee varmistaa jo ennen sijoitusta, millaista tukea lapsi tai nuori tarvitsee koulunkäyntiinsä ja miten tämä tuki käytännössä järjestetään, jotta sijoitetun lapsen tai nuoren oikeus esi- ja perusopetukseen toteutuu tasavertaisesti.

Monialaisen yhteistyön rakenteita tulee kehittää edelleen. Kunnissa on sovittava selkeästi yhteisistä toimintamalleista opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välillä unohtamatta perhekoteja ja lastensuojelulaitoksia tärkeinä yhteistyökumppaneina.

Opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön lisäkoulutuksessa tulee edelleen painottaa uuden lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia tietojen vaihtoon eri viranomaisten välillä.