Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Johtopäätökset

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteista päätti yleisimmin liikunta-asioista vastaava lautakunta. Kunnista puolet oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet.

Kuntien käyttövuoropolitiikan perusteet vahvistettiin joko kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategioissa. Käyttövuorojen jaossa tärkein tavoite oli tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteuttaminen. Tämä oli lisääntynyt 30 prosenttiyksikköä vuodesta 2010.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi kuusi kuntaa. Seuranta ei ollut lisääntynyt vuodesta 2010.

Käyttövuorojen jaossa keskeisimmät ongelmat olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute. Suurinta kysyntä oli liikuntahalleista, liikuntasaleista ja jäähalleista.

Liikuntatoimen kehittämisstrategiaja oli viidellä kunnalla ja yhdellä kunnalla käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät tähän. Kunnanhallituksessa, -valtuustossa tai liikunta-asioista vastaavassa lautakunnassa erikseen hyväksytyt käyttömaksujen määräytymisperusteet oli 13 kunnalla.

Liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikan painotukset kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. Kunnat pitävät liikuntapaikkojen käyttämisen heille ilmaisena 11 kunnassa.

Kunnat huomioivat harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot ilmaisina tai alennettuina lapsille ja nuorille. Käyttömaksut pysyvät nykyisenä lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä 15 kunnalla.

Kunnassa eniten käytettyjen liikuntapaikkojen, kuten uimahallien, kuntosalien, liikuntasalien ja jäähallien, käyttömaksut olivat pysyneet jäähalleja lukuun ottamatta lähes samana vuodesta 2007 vuoteen 2015.

Toimenpide-ehdotukset

Kuntien on laadittava virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet, jotka perustuvat liikuntatoimea ohjaavan strategian tavoitteisiin ja painopisteisiin ja koskevat kaikkia kunnallisia liikuntapaikkoja.

Kuntien on otettava huomioon eri käyttäjäryhmät ja erityisesti lasten ja nuorten liikunnan harrastuskustannusten nousu virallisesti hyväksytyssä käyttömaksupolitiikassa.

Kuntien on seurattava käyttövuoro- ja maksupolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Seurannan tulokset tulee ottaa huomioon tehtäessä muutoksia.