Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Johtopäätökset

Kirjastopalvelut ovat hyvin lasten ja nuorten saatavilla niissä Lapin kunnissa, joissa on kirjastoautopalvelu. Kunnissa, joissa kirjastoautopalvelua ei ole, kirjastopalvelujen saatavuus on heikko etenkin keskustaajamien ulkopuolella. Lapsen ja nuoren kannalta saatavuus tarkoittaa muutakin kuin matkan pituutta ja kirjastoon sisällepääsyn mahdollisuutta.

Omatoimikirjastot täydentävät ja laajentavat kirjaston palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Jos omatoimikirjastossa on ikäraja, se saattaa heikentää lasten ja nuorten kirjastopalvelujen saatavuutta. Omatoimiratkaisun laaja käyttöönotto loitontaa kirjaston henkilökuntaa lapsista.

Kirjastolla on olennainen merkitys lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen kehityksessä. Lastenkirjoja lainataan suhteellisesti enemmän kuin aikuisten aineistoja, mutta niitä hankitaan tarvetta vähemmän. Kysytyn aineiston heikko saatavuus voi vaikuttaa lukuintoon.

Lasten ja nuorten kirjastonkäyttöä koskevia valtakunnallisia tutkimuksia tai palvelutarpeita koskevia kartoituksia on tehty  niukasti.


Toimenpide-ehdotukset

Kunnan ei tule lakkauttaa tai supistaa kirjastopalveluja tekemättä ennakkovaikutusten (EVA) ja lapsivaikutusten arviointia. Kuntien on kehitettävä yhteistyössä kirjastopalvelujaan, esimerkiksi kirjastoautojen yhteiskäyttöä.

Kuntien on huolehdittava kirjasto- ja kirjastoautopalvelun kattavuudesta lähipalveluna. Valtio avustaa kehittämishankkeita erillisrahoituksella.

Kuntien on poistettava omatoimikirjastojen ikärajoitukset. Mahdollisten ongelmien ilmaantuessa asiat on selvitettävä niin, ettei palvelujen saavutettavuus tai lasten turvallisuus vaarannu.

Kirjastojen on otettava huomioon erityisesti lapset ja nuoret kehittäessään palveluja, hankkiessaan aineistoja ja rekrytoidessaan ammattitaitoista henkilökuntaa. Hankintojen tulee olla lasten tarpeiden mukaisia ja hankintamäärien sellaisia, että nopealla lasten tarpeeseen vastaamisella kyetään vaikuttamaan lukuhalun heräämiseen ja säilymiseen.

Kuntien on laadittava opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelmat lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen edistämiseksi.

Kirjastojen on parannettava lasten ja nuorten palveluja ja saatavuutta kartoittamalla tarpeita, arvioimalla omaa toimintaansa ja ottamalla asiakkaita mukaan palvelujen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön on selvitettävä kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyötä ja edistettävä lastenkirjastotyön vaikuttavuuden selvittämistä.