Käytettävissä olevat palvelut ja henkilöstömitoitus

Lapin aluehallintovirasto

Onko peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla käytettävissä opiskeluhuoltopalveluja ja millainen on palvelujen henkilöstömitoitus?

Lapin peruskouluissa opiskeluhuoltopalvelut ovat parantuneet ja niitä on tarjolla suhteellisen hyvin. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kohdalla kehitys ei ole ollut niin myönteistä. Niissä on puutteita lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluissa. Lapissa terveydenhoitajilla oli kaikilla kouluasteilla käytettävissä enemmän työaikaa sataa oppilasta kohti viikossa kuin koko maassa ja valtakunnallinen työaikasuositus ylittyi. Lapin lukioissa päästään lähelle lääkäreiden työaikasuositusta, mutta ammatillisten oppilaitosten puolella ei. Psykologien työtunnit sataa oppilasta kohti ovat Lapissa erittäin alhaiset.   
 

Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Lapin peruskouluissa eri ammattiryhmien tarjoamat opiskeluhuoltopalvelut ovat parantuneet lukuvuosittain vuoden 2008 jälkeen. Lukuvuonna 2014–2015 oli kouluterveydenhoitajan palveluja tarjolla lähes kaikissa peruskouluissa. Kuraattorin ja koululääkärin palveluja oli noin 90 prosenttissa Lapin peruskouluista ja psykologin palveluja alle 80 prosentissa kouluista. (Kuvio 11.6.1.)

Lapissa ja koko maassa kehitys on ollut eri ammattiryhmien tarjoamien palvelujen osalta peruskouluissa samalla tavoin kasvava vuoden 2008 jälkeen. Lukuvuonna 2014–2015 Lappi eroaa koko maasta erityisesti psykologin palvelujen osalta. Lapissa niitä on tarjolla vähemmän kuin koko maassa. Myös koulukuraattorin palveluja on Lapin peruskouluissa tarjolla hieman muuta maata vähemmän.

Lapin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus ei ole kehittynyt samalla tavoin vuosittain positiiviseen suuntaan kuin peruskouluissa. (Kuvio 11.6.2., Kuvio 11.6.3.)

Lukuvuonna 2013–2014 kaikissa Lapin lukioissa oli terveydenhoitajan palveluja, lääkärin ja kuraattorin palveluja oli noin 70 prosentissa lukioista. Psykologin palveluja oli saatavilla noin puolessa lukioista. (Kuvio 11.6.2.)

Lapin lukioissa kehitys eri ammattiryhmien tarjoamien palvelujen osalta on ollut  samansuuntaista kuin koko maassa. Erityisesti psykologin palveluja on Lapin lukioissa ollut tarjolla vähemmän kuin koko maassa. Myös lääkärin ja kuraattorin palveluja oli Lapin lukioissa muuta maata vähemmän lukuvuonna 2013–2014.  

Terveydenhoitajan palveluja on ollut eri ammattiryhmistä parhaiten tarjolla Lapin ammatillisissa oppilaitoksissa. Tosin lukuvuonna 2013–2014 neljänneksestä oppilaitoksia ei ollut tietoa tältä osin. Lääkärin ja kuraattorin palveluja oli tarjolla yli 70 prosentissa oppilaitoksista samana ajankohtana. (Kuvio 11.6.3.)

Opiskeluhuollon palvelujen tilanne Lapin ammatillisissa oppilaitoksissa oli joiltakin osin jopa parempi kuin koko maassa lukuvuonna 2013–2014. Psykologin palveluja oli Lapissa tarjolla puolessa ammatillisista oppilaitoksista, mikä on enemmän kuin koko maassa. Lääkärin palveluja oli Lapissa saatavissa hieman muuta maata enemmän ja kuraattorin palveluja suunnilleen yhtä paljon. Lapista kahdeksan ammatillisia oppilaitosta oli vastannut kyselyyn.
 

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoitus

Lapin peruskouluissa kouluterveydenhoitajilla ja kuraattoreilla oli enemmän työaikaa sataa oppilasta kohti viikossa kuin koko maassa ja terveydenhoitajien valtakunnallinen työaikasuositus ylittyi. Lääkäreiden kohdalla työaikasuositus sen sijaan alittui selvästi. Psykologeilla oli työaikaa käyettävissään Lapin peruskouluissa sataa oppilasta kohti huomattavasti muuta maata vähemmän. (Kuvio 11.6.4.)

Myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on terveydenhoitajilla käytössä enemmän työaikaa sataa opiskelijaa kohti kuin koko maassa ja valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon suositus ylittyi selvästi. Lapin lukioissa päästään lähelle valtakunnallista suositusta lääkäreiden työajassa, mutta ammatillisten oppilaitosten puolella suositus alittuu selkeästi. Kuraattoreiden kohdalla on Lapissa huonompi tilanne kuin koko maassa. Samoin on lukion psykologien kohdalla. (Kuvio 11.6.5.)

Terveydenhoitajilla on eri opiskeluhuollon ammattiryhmistä eniten käytettävänä työaikaa nuorille ja eniten sitä on tarjolla lukioissa ja vähiten ammatillisissa oppilaitoksissa. Toiseksi eniten on käytettävissään työaikaa  kuraattoreilla ja sitä on Lapissa yhtä paljon peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja vähiten lukioissa. (Kuvio 11.6.4.,Kuvio 11.6.5.)

Lääkäreillä ja psykologeilla on kaiken kaikkiaan hyvin vähää työaikaa antaa nuorille. Lääkäreillä sitä on eniten lukiolaisille ja vähiten ammattiin opiskeleville. Psykologeilla on eniten työaikaa peruskoululaisille ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille sitä on tuskin ollenkaan. (Kuviot 11.6.4., Kuvio 11.6.5.)     

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoitusten tunnuslukujen mediaanien lähteenä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEAviisari–kysely. Lapista vastauksia oli 60–80 peruskoulusta, 11–15 lukiosta ja 5–6 ammatillisesta oppilaitoksesta sen mukaan vaihdellen, minkä ammattiryhmän palveluja kysymys koski.  

 

 

Kuvio 11.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut (%) lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015 Lapissa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TEAviisari

Kuvio 11.6.2. Lukioiden käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut (%) lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 Lapissa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TEAviisari

Kuvio 11.6.3. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut (%) lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 Lapissa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TEAviisari

Kuvio 11.6.4. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen mediaanit (tuntia viikossa/100 oppilasta) peruskouluissa Lapissa ja koko maassa lukuvuonna 2014–2015.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TEAviisari

Kuvio 11.6.5. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen mediaanit (tuntia viikossa/100 oppilasta) lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa Lapissa ja koko maassa lukuvuonna 2014–2015.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, TEAviisari