Liikuntapaikkojen käyttövuoroista päättäminen

Lapin aluehallintovirasto

Miten kunnassa päätetään liikuntapaikkojen käyttövuoroista?

Käyttövuorojen virallisesti hyväksytyt jakoperusteet oli laatinut 52 prosenttia Lapin kunnista, kun koko maassa ne oli laadittu 58 prosentissa kunnista. Yleisimmin ne hyväksyi liikunnasta vastaava lautakunta.

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen virallisesti hyväksytyllä jakoperusteella tarkoitettiin esimerkiksi kunnanhallituksen, -valtuuston tai liikunta-asioista vastaavan lautakunnan hyväksymää jakoperustetta. Lapissa liikuntapaikkojen virallisesti hyväksytyt käyttövuorojen jakoperusteet oli 11 kunnassa (52 %). Muutosta myönteiseen suuntaan oli tapahtunut, koska vuoden 2010 arvioinnissa hyväksyttyjä jakoperusteita oli vain neljässä kunnassa. Liikunnasta vastaava lautakunta oli hyväksynyt jakoperusteet yhdeksässä kunnassa, Savukoskella hyväksynnän oli tehnyt kunnanhallitus ja Simossa kunnanvaltuusto. Kolmessa kunnassa liikunnasta vastaava viranhaltija päätti käyttövuorojen jakoperusteista ja kolmessa sen teki joku muu taho. Esimerkiksi kaupungeista Kemijärvellä ja Torniossa ei koettu tarvetta virallisesti hyväksyttyihin jakoperusteisiin. Lapissa hyväksyttyjä käyttövuorojen jakoperusteita oli hieman vähemmän kuin koko maassa, jossa niitä oli 58 prosentilla kunnista (Kuvio 8.5.1). Aluehallintovirasto esitti vuonna 2010, että kuntiin olisi saatava virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet. Kyselyn tulokset osoittavat, että kehitys tässä asiassa on ollut myönteistä.

Kunnissa, joissa ei ollut kirjallisesti laadittuja hyväksyttyjä jakoperusteita, käyttövuorot jaettiin liikunta-asioista vastaavan viranhaltijan päätöksellä, vakiintuneen käytännön perusteella tai vuoroja oli riittävästi jaossa (Kuvio 8.5.2.).

Lapissa samoin kuin koko maassa virallisesti hyväksytyt jakoperusteet koskivat kaikkia liikuntapaikkoja 72 prosentissa kunnista. Vuoden 2010 kyselyn mukaan vastaava luku koko maassa oli 33 prosenttia. Muutos on merkittävä ja edesauttaa liikuntapaikkojen käyttövuorojen yhdenmukaista jakoa sekä tehostaa liikuntapaikkojen käyttöä. Koulujen liikuntasalit ja ulkokentät jäivät virallisesti hyväksyttyjen jakoperusteiden ulkopuolelle, kun jakoperusteita ei oltu laadittu kaikille liikuntapaikoille.

Toimivalta käyttövuorojen jaossa vahvistettiin 10 Lapin kunnassa hallinto- tai johtosäännössä ja viidessä kunnassa liikunta-asioista vastaava lautakunta vahvisti toimivallan. Muissa kunnissa käyttövuorojen jaon toimivaltaa ei oltu vahvistettu missään tai ei oltu ilmoitettu.

Lapissa vuorojen hakijat pääsivät vaikuttamaan jakopäätöksiin 16 kunnassa. Yleisimmin hakijat pääsivät vaikuttamaan yhteisessä kokouksessa tai neuvottelussa liikuntatoimen kanssa (Kuvio 8.5.3.). Lapissa samoin kuin koko maassa vuorojen hakijoiden keinot vaikuttaa olivat samanlaiset ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjottiin yhtä paljon kuin vuoden 2010 kyselyssä. Kunnat tiedottivat käyttövuorojen hakemisesta tavallisimmin lehdessä ja kunnan Internet-sivulla. Lapissa tiedotus sähköpostilla on lisääntynyt.

Kuvio 8.5.1 Virallisesti hyväksytyt käyttövuorojen jakoperusteet

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015

Kuvio 8.5.2. Syyt, miksi ei ole virallisesti hyväksyttyjä jakoperusteita

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015

Kuvio 8.5.3. Tavat, miten hakijat pääsivät vaikuttamaan käyttövuorojen jakamiseen

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015