Koulumatka-ajan ylitykset

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka monella perusopetuksen kuljetusoppilaalla koulumatka-aika odotuksineen ylitti säädösten mukaisen enimmäisajan ja mitkä olivat ylitysten pääasialliset syyt?

Lainvastaiset koulumatkajärjestelyt ovat lisääntyneet edellisiin lukuvuosiin verrattuna. Peruskoululaisista 41 oppilaalla koulumatka-aika odotuksineen ylittyi ainakin yhtenä päivänä viikossa. Jokapäiväisiäkin ylityksiä oli kahdeksalla oppilaalla.
 

Lapissa on vuosittain selvitetty koululaisten koulumatka-aikoja. Valtakunnallisesti tätä selvitettiin viimeksi vuoden 2011 peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä. Tällöin koko maassa kunnat ilmoittivat olevan 80 oppilasta, joilla säädösten mukainen koulumatka-aika ylittyi ainakin jonakin koulupäivänä. Tällöin todettiin, ettei lakisääteisen koulumatka-ajan ylittyminen ollut Lapissa enää muita alueita yleisempää.  Lapissa ylittyi tällöin 18 oppilaalla ainakin jonakin koulupäivänä koulumatka-aika, ja heistä kahdeksalla oppilaalla joka päivä. Edellisellä arviointikerralla lukuvuonna 2013–2014  jonakin koulupäivänä koulumatka-aika ylittyi myös 18 oppilaalla, mutta ainoastaan yhdellä oppilaalla joka päivä.

Edellisistä arviointikerroista koulumatka-aikojen ylitykset ovat Lapissa lisääntyneet. Lukuvuonna 2015–2016 oli 41 oppilasta, joilla ainakin jonakin koulupäivänä ylittyi säädösten mukainen koulumatka-aika. Heitä oli nyt yli puolet enemmän kuin pari vuotta sitten. Jokapäiväisiä ylityksiä oli kahdeksalla oppilaalla, kun aiemmin heitä oli vain yksi.

Lähes kaikki oppilaat, joilla koulumatka-aika ylittyi syksyllä 2015 vähintään yhtenä koulupäivänä viikossa, olivat alakoulujen oppilaita. Jokapäiväisiä ylityksiä oli lähinnä vain yläkoulujen oppilailla. Ylitykset jakaantuivat kahdeksaan kuntaan. (Taulukko 3.9.1.)

Syyt ylityksille

Pääasiallisin syy koulumatka-aikojen ylityksille oli yhteiskuljetuksesta johtuva odotus, mutta tämä koski ainoastaan ei-jokapäiväisiä ylityksiä (25 opp.). Jokapäiväisten ylitysten yleisin syy oli yksinkertaisesti kilometreissä pitkä koulumatka (6 opp).  Tämä oli syy myös neljän oppilaan ei-jokapäiväisille ylityksille. Kahdella oppilaalla syynä olivat hankalat liikenneolosuhteet tai ongelmallinen kuljetusreitti ja kolmella oppilaalla huoltaja oli valinnut muun kuin ensisijaisen lähikoulun tai oppilas kävi koulua toisessa kunnassa.

Muutaman lapsen kuljettamista pitkän etäisyyden vuoksi välittömästi koulun loputtua kotiin ei pidetty aina taloudellisesti mahdollisena tai järkevänä.  Yksittäisten pitkämatkaisten oppilaiden kuljettaminen on hyvin kallista, mikä olisi otettava nykyistä paremmin huomioon myös opetustoimen valtionosuuksissa.

Oppilaskohtaiset koulukuljetuskustannukset ovat Lapissa olleet vuosittain neljän kalleimman maakunnan joukossa. Vuonna 2014 kuljetusoppilas maksoi keskimäärin 616 euroa vuodessa, kun koko maassa keskikustannus oli 364 euroa/oppilas.

Taulukko 3.9.1. Lapin peruskoulujen kuljetusedun saavat oppilaat, joiden kuljetus- ja odotusaika ylittää lain salliman ajan syksyllä 2015

Lähde: Lapin aluehallintovirasto