Koulujen määrä ja koko, oppilaiden määrä

Lapin aluehallintovirasto

Miten perusopetuksen koulujen ja oppilaiden määrä on muuttunut viime vuosina?

Koulujen määrä väheni edelleen. Lakkauttamistahti on jatkunut noin kolmen–neljän koulun vuosivauhdilla. Koulujen keskikoko on kasvanut, mutta on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vajaassa puolessa Lapin peruskouluista on vähemmän kuin sata oppilasta. Alakoulujen oppilasmäärän kehityssuunta on kääntymässä positiiviseksi, mutta yläkouluissa oppilasmäärä on vähentynyt.

Koulujen määrä

Syksyllä 2015 Lapissa oli ilman kolmea peruskouluasteen erityiskoulua yhteensä 103 peruskoulua (Taulukko 3.5.1.) Manner-Suomen peruskoulusta (pl. ruotsinkieliset) Lapin peruskoulujen osuus oli 4,7 prosenttia.  Osuus on vähän laskenut edellisistä arvioinneista vuosilta 2011 ja 2013, jolloin se oli 4,8 prosenttia.

Opetus on päättynyt monissa maaseudun pikkukouluissa oppilasmäärän vähenemisen ja säästösyiden vuoksi ja erityisesti vuosiluokkien 1–6 koulujen on lakkautettu tai yhdistetty toiseen kouluun. Myös perinteisten yläkoulujen määrä on vähentynyt yhtenäisten peruskoulujen lisääntymisen myötä, ja yläkouluja on Lapissa enää seitsemän. Kaikkiaan vuoden 2011 jälkeen on lakannut 17 koulua.  Yksi uusi koulukin perustettiin vuonna 2015 Sodankylään, kun Aleksanterin Kenan koulun sivupisteestä muodostettiin oma koulu, Sompion koulu. 

Lapin peruskoulujen määrä on vähentynyt 2000-luvulla kaikkiaan 135 koululla. Muutos johtuu joko siitä, että koulu on todella lakannut ja oppilaan koulupaikka on muuttunut, tai koulu on hallinnollisesti yhdistynyt toiseen kouluun eikä oppilaan koulupaikka ole muuttunut mitenkään, tai on perustettu yhtenäinen peruskoulu (1–9 vuosiluokkien koulu) yhdistämällä alaluokkien ja yläluokkien opetus.

Yhtenäisiä peruskouluja on perustettu joko hallinnollisen ja opetussuunnitelmallisen yhtenäisyyden kehittämiseksi tai opetuksen saavutettavuuden parantamiseksi. Lapissa yhtenäisiä peruskouluja perustettiin ensin niillä alueilla, joissa perusopetuksen ikäluokka oli pieni. Sittemmin yhtenäiset peruskoulut ovat yleistyneet myös kuntakeskuksissa. Näitä peruskouluja oli lukuvuonna 2015–2016 yhteensä 30 ja yksityinen steinerkoulu mukaan lukien 31. Vain kaupunkikunnissa on enemmän kuin yksi yläkoulu. Pelkosenniemellä, Savukoskella, Posiolla ja Muoniossa on vain yksi yhtenäinen peruskoulu kuntakeskuksessa ja kaikki sivukoulut on lakkautettu.

Koulujen koko

Koulujen vähenemisestä johtuen Lapin peruskoulujen keskikoko on kasvanut ja on nyt 161 oppilasta. Vuodesta 2013 keskikoko on kasvanut 13 oppilaalla. Koko maassa peruskoulujen keskikoko oli selvästi suurempi, 217 oppilasta.

Lapin peruskoulut ovat oppilasmäärältään pieniä, mutta pienienkin koulujen määrä on vähentynyt. Kun vuonna 2011 puolet ja vuonna 2013 49 prosenttia peruskouluista oli alle sadan oppilaan kouluja, niin vuonna 2015 näiden koulujen osuus oli vähentynyt 46 prosenttiin. (Taulukot 3.5.2. ja 3.5.3.) . Alle 50 oppilaan kouluja Lapin peruskouluista oli lähes joka kolmas (31 %), kun Manner-Suomessa niitä oli lähes joka neljäs koulu (24 %).

Lapissa oli vain 16 peruskoulua (15,5 %), joissa oli oppilaita vähintään 300 tai enemmän. Vaihteluväli vuosiluokkien 1–6 kouluissa oli Kittilän Raattaman yhden perusopetusryhmän koulun kuudesta oppilaasta Rovaniemen Ounasrinteen koulun 423 oppilaaseen.  Yhtenäisissä 1–9 luokan peruskouluissa oppilasmäärä vaihteli Enontekiön Kilpisjärven koulun yhdeksästä oppilaasta Rovaniemen Korkalovaaran 726 oppilaaseen. Perinteisissä yläkouluissa vaihteluväli oli 76–514 oppilasta.

Oppilasmäärä

Seuraavassa tarkastellaan erikseen perusopetuksen ala- ja yläluokkien oppilasmäärää. Oppilasmäärätilanne on ajankohdalta 20.9.2015. Oppilasmäärässä ovat mukana vuosiluokkien 1–9 oppilaat mukaan lukien erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat. Mukana eivät ole koulujen esiopetuksessa olevat oppilaat eivätkä lisäopetusta saavat oppilaat.

Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä

Syksyllä 2015 Lapissa oli vuosiluokilla 1–6 noin 11 000 oppilasta, joista erityisen tuen päätöksen saaneita 520 oppilasta. Vuodesta 2011 alakoulujen kokonaisoppilasmäärä väheni noin 170 oppilaalla, mutta vuoden 2013 jälkeen oppilasmäärä on hieman lisääntynyt. Oppilaista 49 prosenttia oli tyttöjä ja 51 prosenttia poikia, kuten koko maassakin. Poikien ja tyttöjen osuudet ovat pysyneet samana tarkasteluvuodet.

Vuoteen 2013 verrattuna alakoululaisten määrä lisääntyi ainakin jonkin verran muissa seutukunnissa paitsi Itä-Lapissa ja Torniolaaksossa, joissa oppilasmäärän vähennys oli noin 15 prosenttia. Alakoululaisten määrä väheni 12 kunnassa, suhteellisesti eniten Savukoskella ja Posiolla, noin 20–23 prosenttia. (Taulukko 3.5.4.)

Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä

Syksyllä 2015 Lapin vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä oli noin 5 600 oppilasta, joista erityisen tuen päätöksen saaneita reilut 400 oppilasta. Kuten alakoulun oppilaista, niin myös yläkoulujen oppilaista 49 prosenttia oli tyttöjä ja 51 prosenttia poikia. Osuudet ovat samat kuin koko maassa ja pysyneet samana tarkasteluvuodet.

Yläkoulujen oppilasmäärä on ollut laskeva ja laskusuunta on jatkunut. Vuodesta 2011 oppilasmäärä on vähentynyt Lapissa yhteensä runsaalla 400 oppilaalla, ja vuoden 2013 jälkeen vähennystä oli vielä jonkin verran enemmän kuin edellisellä arviointivälillä. Koko maassa vuoden 2013 jälkeinen oppilasmäärän väheneminen on ollut selvästi maltillisempaa. Yläkoulujen oppilasmäärä väheni 16 kunnassa, Enontekiöllä ja Tervolassa 22–26 prosenttia. (Taulukko 3.5.5.)

Taulukko 3.5.1. Lapin perusopetuksen koulut seutukunnittain ja kunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 3.5.2. Perusopetuksen luokkien 1–6 koulut oppilasmäärän mukaan Lapissa vuosina 2005–2015

Lähde: Lapin aluehallintovirasto

Taulukko 3.5.3. Perusopetuksen luokkien 7–9 ja 1–9 koulut oppilasmäärän mukaan Lapissa vuosina 2005–2015

Lähde: Lapin aluehallintovirasto

Taulukko 3.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä seutukunnittain ja kunnittain Lapissa vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 3.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä seutukunnittain ja kunnittain Lapissa vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Lähde: Tilastokeskus