Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Lapin aluehallintovirasto

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on kasvanut sekä Lapissa että Manner-Suomessa, Lapissa suhteellisesti enemmän. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusoppilaiden määrä on ajankohdalta 20.9. Oppilasmäärässä ovat mukana esiopetusoppilaat kaikista kieliryhmistä ja myös erityisen tuen päätöksen saaneet esioppilaat, joten esiopetusta saavissa on mukana myös viisi- ja seitsemänvuotiaita lapsia.

Syksyllä 2015 Lapissa oli noin 2 000 esiopetuksen oppilaista. Määrä kasvoi hieman alle 150 lapsella vuodesta 2013. (Taulukko 2.5.1.) Kasvusta yli 90 prosenttia tapahtui Rovaniemellä, Torniossa ja Kemijärvellä. Esiopetusoppilaiden määrä kasvoi tänä aikana ainakin jonkin verran 15 Lapin kunnassa ja se väheni kuudessa kunnassa. Lapissa esiopetusoppilaiden määrä kasvoi selvästi enemmän kuin Manner-Suomessa; Lapissa lähes keskimäärin kahdeksan prosenttia, Manner-Suomessa nelisen prosenttia. Todennäköisesti tämä johtuu esiopetusikäisten lasten määrän lisääntymisestä, ei niinkään siitä, että esiopetukseen osallistuminen olisi suositumpaa ja lukumäärä olisi siksi lisääntynyt vuoteen 2013 verrattuna. Selvityksestä ei voi tehdä johtopäätöstä siitä, miten paljon esiopetuksen velvoittavuus on muuttanut esiopetukseen osallistumista.

Esiopetusta järjestetään sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös päivähoitopalveluja. Enin osa esiopetuksesta järjestettiinkin sekä vuonna 2013 että vuonna 2015 päivähoidon yhteydessä. Lapissa sekä päivähoidon että koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppilasmäärät kasvoivat vuodesta 2013, kun taas Manner-Suomessa koulun yhteydessä järjestetty esiopetus väheni 400 oppilaalla. (Taulukko 2.5.1.)

Esiopetuksen järjestämispaikka vaihtelee kunnittain. Vuonna 2015 Lapissa yhdeksän kuntaa järjesti esiopetusta sekä päiväkodeissa että kouluissa, yhdeksän kuntaa pelkästään kouluissa ja kolme kuntaa vain päiväkodeissa. Kahdeksassa kunnassa kaikki esiopetus sekä vuonna 2013 että vuonna 2015 oli järjestetty koulun yhteydessä. Kahdessa kunnassa (Keminmaa ja Simo) oli kaiken esiopetuksen tuona aikana hoitaneet päiväkodit.  Sallassa esiopetus siirtyi vuoden 2013 jälkeen kokonaan päiväkodeissa tapahtuvaksi, Pelkosenniemellä koulun järjestettäväksi ja Posiolla osin myös päiväkoteihin. Kaupunkikunnissa lähes kaikki esiopetus tapahtuu päiväkodeissa. (Taulukko 2.5.2.)

Lapissa esiopetusta annetaan useammin koulujen yhteydessä kuin Manner-Suomessa. Esiopetusta järjestetään erityisesti maaseudun pienkouluissa. Vuonna 2015 esiopetuksesta oli Lapissa koulujen yhteydessä järjestettyä keskimäärin 21 ja Manner-Suomessa 18 prosenttia. (Taulukko 2.5.2.)

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos Lapissa seutukunnittain ja kunnittain vuosina 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus, Esi- ja perusopetus 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet (%) järjestämispaikan mukaan Lapissa seutukunnittain ja kunnittain vuosina 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus, Esi- ja perusopetus 2013 ja 2015