Perusopetuksen ikäluokka ja ennuste

Lapin aluehallintovirasto

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan lähivuosina?

Alakouluikäisten määrä kasvaa seuraavat neljä-viisi vuotta, kymmenen vuoden päästä vuonna 2025 ollaan taas tämän hetkisissä oppilasmäärissä. Yläluokkalaisten määrä laskee vuoteen 2020, jonka jälkeen alkaa nousta ja nousu jatkuu vuoteen 2025. Ikäryhmien kehityksessä ovat kuitenkin seutukuntien ja kuntien väliset erot suuria.

Tilastokeskuksen lokakuun lopulla 2015 julkaiseman uuden väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset väkiluvut. Tässä käytetään kuitenkin vertailuvuotena syksyn 2015 oppilasmäärälukuja. Väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennusteita laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen, ja laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena.

Seuraavassa tarkastellaan erikseen ala- ja yläkoulujen ikäluokkaennusteita.

7–12-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Lapissa oli syksyllä 2015 noin 11 000 vuosiluokkien 1–6 oppilasta. Väestöennusteen mukaan alakoululaisten (7–12-vuotiaat) määrä kasvaa Lapissa kuten koko maassakin vuosikymmenen loppuun, mutta kääntyy sen jälkeen laskevaksi ja jatkuu laskevana seuraavat vuodet. Vuonna 2025 tämän ikäisiä olisi sekä Lapissa että koko maassa lähes sama määrä kuin 1–6 luokkien oppilasmäärä oli syksyllä 2015 (20.9.).

Maakunnan alakouluikäisten tulevasta positiivisesta kehityksestä huolimatta Lapin eri seutukunnissa tilanne vaihtelee. Oppilasmäärä vähenee erityisesti Torniolaaksossa ja Itä-Lapissa, mutta myös Kemi–Tornion alueella. Muissa seutukunnissa 1–6 luokkalaisten määrä kasvaa (Taulukko 3.6.1.) 

13–15-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Vuosiluokilla 7–9 oli Lapissa syksyllä 2015 noin 5 600 oppilasta. Väestöennusteen mukaan Lapissa yläkouluikäisten (13–15-vuotiaat) määrä laskee vuonna 2016 noin 5 500 oppilaaseen ja pysyy lähes samana useita vuosia. Vuodesta 2020 lähtien määrä alkaa nousta niin, että vuonna 2025 yläkouluikäisiä olisi lähes 300 enemmän kuin syksyllä 2015. Koko maassa 13–15-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä Lappia enemmän, lähes yhdeksän prosenttia.

Myös yläkouluikäisten määrän kehityksessä on huomattavia eroja seutukuntien välillä. Oppilasikäluokan pieneneminen jatkuu Itä-Lapissa ja Tornionlaaksossa myös 13–15-vuotiaiden kohdalla ja vähennystä olisi 20–25 prosenttia vuoteen 2025. Sen sijaan Kemi-Tornion alueella yläkouluikäisten määrä hieman kasvaisi, vaikka 7-12-vuotiaiden määrän ennustettiin laskevan. Myös muissa seutukunnissa yläkouluikäisten määrä kasvaa, eniten Tunturi-Lapissa. (Taulukko 3.6.2.)

 

Taulukko 3.6.1. Lapin alakouluikäisten määrä seutukunnittain vuonna 2015 ja ennuste vuosina 2016–2025

Lähde: Tilastokeskus, Peruskoulutilasto ja Väestöennuste 2015

Taulukko 3.6.2. Lapin yläkouluikäisten määrä seutukunnittain vuonna 2015 ja ennuste vuosina 2016–2025

Lähde: Tilastokeskus, Peruskoulutilasto ja Väestöennuste 2015