Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Perusopetuslaki  ja - asetus muutoksineen (628/1998)

Webropol-kysely kuntien esiopetuksen vastaaville koskien syksyä 2015. Toimitettu kuntien kirjaamoihin 26.1.2016, vastausaika päättyi 19.2.2016. Vastausprosentti oli 83,4 %, Lappi 95,2 %

Esi- ja perusopetus, Tilastokeskus, 2015

Kuljetus- ja majoitusedun saavat oppilaat, Tilastokeskus 2015

Väestöennuste iän mukaan alueittain 2015−2040, Tilastokeskus 31.10.2015

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus 2014

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014, Opetushallitus, toimittanut Timo Kumpulainen, Koulutuksen seurantaraportit 2014:10

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011−2016. Kehittämissuunnitelma, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011

Lapin aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointiraportti vuodelta 2013, Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 2014:3 (verkkojulkaisu)

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 27:2004, Sisäasiainministeriö

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskeva valtakunnallinen arviointi, www.patio.fi

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, Hallituksen julkaisuja, 10/2015

Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:5, Jarmo Kinos ja Tuire Palonen

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015−2018, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3