Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Sijoitettujen lasten perusopetuksen toteutuminen

Manner-Suomessa oli vuonna 2015 kaikkiaan 3 797 lastensuojelulain perusteella sijoitettua ja huostaan otettua lasta ja nuorta, jotka oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Lapissa heitä oli yhteensä 115. Sijoitettuja lapsia ja nuoria oli Lapissa 15 kunnan alueella. Pienimmissä kunnissa sijoituksia ei ollut.

Arvioinnissa tarkasteltiin näiden lasten opetusjärjestelyjä ja siinä ilmenneitä haasteita. Erityisesti tarkastelun kohteena oli lastensuojelulaitoksissa ja perhekodeissa asuvien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetus. Suurin osa kodin ulkopuolelle sijoitetuista oppivelvollisuusikäisistä asuu yksityisessä perhesijoituksessa ja opiskelee kunnan peruskouluissa, kuten muutkin kunnan alueella asuvat lapset. Kahdessa Lapin kunnassa opetusta järjestetään muutamalle oppilaalle yhteistyössä lastensuojelulaitoksen kanssa kokonaan tai osittain laitoksen tiloissa. Näissä tapauksissa kunta on kuitenkin palkannut opettajan laitokseen. Kokonaan tai osittain perhekodin tai lastensuojelulaitoksen tiloissa opiskeli koko Suomessa vain alle 10 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista. Lapissa heitä oli 115:sta kuusi lasta tai nuorta.

Sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksessa on kyse vaikeista perheolosuhteista tulevien lasten ja nuorten opettamisesta ja oppilashuollosta. Suurimmat haasteet opetuksen järjestämisessä ovatkin lisääntynyt avustajaresurssien, tehostetun ja erityisen tuen, oppilashuollon ja erityisopettajaresurssien tarve. Opetusjärjestelyt joudutaan toteuttamaan usein hyvin lyhyellä varoitusajalla ja puutteellisten tietojen perusteella. Eri viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonkulku ei aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja lasten edun mukaisesti muun muassa salassapitosäännösten tiukan tulkinnan takia.