Erhållande av studieplats på andra stadiet via gemensam ansökan

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

Hur stor andel av de sökande via gemensam ansökan erhöll studieplats inom svenskspråkig utbildning?

Största delen av dem som avslutade den grundläggande utbildningen tog emot en studieplats på andra stadiet

År 2015 avslutade 3 319 ungdomar i Fastlandsfinland svenskspråkig grundläggande utbildning. Av dem bodde 301 i Egentliga Finland, 141 var flickor (47 %) och 160 pojkar (53 %). Av årsklassen påbörjade 91 % en svenskspråkig utbildning på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen. I Nyland mottog 91 %, i Egentliga Finland 87 % och i Österbotten 96 % en studieplats direkt efter den grundläggande utbildningen.

Av de förstahandssökande som tog emot en studieplats på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen inledde 63 % en gymnasieutbildning och 37 % en yrkesutbildning på svenska. Jämfört med hela landet var gymnasiebenägenheten drygt sju procentenheter högre inom den svenskspråkiga utbildningen. I Egentliga Finland var fördelningen densamma som för den svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet i hela landet. Statistiken baserar sig på utbildningens placeringsort, inte de studerandes hemort. (Se tabell 7.8.1.)

Inom gymnasieutbildningen mottog hela 96 % av förstahandssökandena som avslutat grundläggande utbildning samma år en studieplats och i Egentliga Finland var motsvarande andel 97 %. Det var fortsättningsvis ovanligt att söka till och ta emot en studieplats i ett gymnasium ett eller flera år efter avslutad grundläggande utbildning. (Se tabell 7.8.2.)

93 % av förstahandssökandena som avslutat grundskolan tog emot en studieplats i svenskspråkig yrkesutbildning. Andelen var ungefär två procentenheter högre än för hela landet. I Egentliga Finland var andelen endast 84 %, andelen var betydligt mindre än tidigare år. Det har inte gått att få fram en förklaring till vad minskningen beror på. Av samtliga förstahandssökande som mottog en studieplats hade 16 % avslutat den grundläggande utbildningen ett eller flera år tidigare. Jämfört med hela landet var andelen hälften mindre. Inom denna grupp var dessutom andelen som tog emot en studieplats endast 58 %. I Egentliga Finland var trenden densamma men andelen som mottog en studieplats var 62 %. (Se tabell 7.8.3.)

 

Tabell 7.8.1. Andelen ungdomar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasie- eller yrkesutbildning direkt efter grundläggande utbildning

Tabell 7.8.2. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasieutbildning

Tabell 7.8.3. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning