Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Johtopäätökset

Pelastustoimen ennaltaehkäisevälle työlle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin Lounais-Suomessa osittain. Suurten yleisötilaisuuksien ohella suurin turvallisuusviestinnän kohderyhmä on lapset ja nuoret. Pelastustoimessa onnettomuuksia pyritään estämään ennalta eri kohderyhmiin kohdistettavin turvallisuusviestinnän keinoin sekä palotarkastuksin ja muiden valvontatoimin. Pelastustoimessa perinteisten onnettomuuksia ennaltaehkäisevien toimien rinnalle on tullut uusia mm. sosiaalisen median keinoja hyödyntäviä menetelmiä. Turvallisuusviestinnän tilastointi on parantunut viimeisten vuosien aikana, mutta turvallisuusviestinnän vaikuttavuudesta esimerkiksi onnettomuuksien määrän kehitykseen ei kuitenkaan ole riittävästi tutkittua tietoa.

 

Toimenpide-ehdotukset

Onnettomuuksia ennalta estävän toiminnan ja turvallisuusviestintää koskevaa tutkimusta tulee lisätä, jolloin onnettomuuksien ehkäisyn resursseja käytettäviä voidaan kohdistaa oikeisiin ja vaikutuksiltaan tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Turvallisuusviestinnän toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota palveluiden kohdentamiseen riskien mukaisesti.