Toisen asteen alueellinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätös

Opetus- ja kulttuuriministeriön on huolehdittava siitä, että nuorille on tarjolla riittävä määrä toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja. Mitoituksessa on otettava huomioon suoraan peruskoulusta hakevat ja aiemmin peruskoulunsa päättäneiden määrä. Valtion on tuettava harvaan asuttujen alueiden toisen asteen koulutuksen tarjonnan säilymistä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota pienten lukioiden olemassaolon ja laadukkaan perusopetuksen saatavuuden yhteyteen. Lisäksi on huolehdittava, että myös harvaan asutuilla alueilla on kyllin monipuolisia ammatillisen koulutuksen opetuspisteitä.

Koulutuksen järjestäjien on edistettävä toisen asteen koulutuksen verkostoitumista, oppimisympäristöjen digitalisoitumista, monimuoto-opetuksen kehittämistä ja teknologian hyödyntämistä. Eri oppilaitosten ja oppilaitostyyppien välistä yhteistyön kehittämistä on syytä jatkaa.

Kuntien on huolehdittava toisen asteen koulutuksen opinto-ohjauksen saatavuudesta ja riittävyydestä. Opinto-ohjaajien tulee kannustaa nuoria punnitsemaan omalle sukupuolelle ei-tyypillisiä koulutus- ja oppiainevalintoja.

Kuntien on panostettava opiskelijahuollon oikea-aikaiseen, riittävään ja tasa-laatuiseen saatavuuteen. Koulutuksen järjestäjien on tuettava opiskelijoiden mahdollisuuksia osallisuuden lisäämiseen.