Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Johtopäätökset

  • Lounais-Suomen kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteista päätti yleisimmin liikunta-asioista vastaava lautakunta. Kunnista 53 % oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet.
  • Kuntien käyttövuoropolitiikan perusteet vahvistettiin joko kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategioissa. Käyttövuorojen jaossa tärkeimmät tavoitteet olivat lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteuttaminen.
  • Käyttövuorojen jaossa keskeisimmät ongelmat olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute. Suurinta kysyntä oli liikuntahalleista, liikuntasaleista ja jäähalleista.
  • Lounais-Suomen kunnista ainoastaan 21 %:a ilmoitti laatineensa liikuntatoimen kehittämisstrategian. Käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät näihin noin puolella vastanneista kunnista. Painopisteenä liikuntapaikkojen käyttömaksuissa oli lasten ja nuorten liikunnallisen toiminnan edistäminen 63 %:ssa kunnista. Lapsille ja nuorille liikuntapaikkojen käyttäminen oli maksutonta 64 %:lla kunnista.
  • Kunnista lähes kaksi kolmasosaa huomioi harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille.
  • Kuntien ylläpitämien jäähallien ja isojen liikuntahallien käyttömaksut ovat nousseet selvästi vuodesta 2007 vuoteen 2015.

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on laadittava virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet, jotka perustuvat liikuntatoimea ohjaavan strategian tavoitteisiin ja painopisteisiin ja koskevat kaikkia kunnallisia liikuntapaikkoja.
  • Kuntien on otettava huomioon eri käyttäjäryhmät ja erityisesti lasten ja nuorten liikunnan harrastuskustannusten nousu virallisesti hyväksytyssä käyttömaksupolitiikassa.
  • Kuntien on seurattava käyttövuoro- ja maksupolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Seurannan tulokset tulee ottaa huomioon tehtäessä muutoksia.