Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Kirjastopalvelut ovat hyvin lasten ja nuorten saatavilla etenkin taajamissa, missä Lounais-Suomessa asuvilla alle 16-vuotiailla on matkaa kirjastoon keskimäärin 2,4 kilometriä. Maaseudulla asuvilla lapsilla ja nuorilla matkaa kirjastoon on keskimäärin 5 – 7 kilometriä, mikä on koko maan keskiarvoa selkeästi lyhyempi.  Kunnat ovat kuitenkin lakkauttaneet sekä kirjastoja että kirjastoautoja ja vähentäneet aukioloaikoja ja kirjastoautopysäkkien määrää. Tämä on heikentänyt kirjastopalvelujen saatavuutta etenkin taajamien ulkopuolella. Lapsen ja nuoren kannalta saatavuus tarkoittaa muutakin kuin matkan pituutta ja sisällepääsyn mahdollisuutta.

Omatoimikirjastot täydentävät ja laajentavat kirjaston palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Jos omatoimikirjastossa on ikäraja, se saattaa heikentää lasten ja nuorten kirjastopalvelujen saatavuutta. Omatoimiratkaisun laaja käyttöönotto loitontaa kirjaston henkilökuntaa lapsista.

Kirjastolla on olennainen merkitys lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen kehityksessä. Lastenkirjoja lainataan suhteellisesti enemmän kuin aikuisten aineistoja, mutta niitä hankitaan edelleen tarvetta vähemmän. Lounais-Suomen kirjastot ovat kasvattaneet lasten aineistohankintoja vastaamaan kasvavaa kysyntää. Aineiston saatavuudella on vaikutusta lukuintoon.

Toimenpide-ehdotukset

Kunta ei lakkauta tai supista kirjastopalveluja tekemättä ennakkovaikutusten (EVA) ja lapsivaikutusten arviointia. Kunnat kehittävät yhteistyössä kirjastopalvelujaan, esimerkiksi kirjastoautojen yhteiskäyttöä.

Kunnat huolehtivat peruspalvelujen valtionosuudella kirjasto- ja kirjastoautopalvelun kattavuudesta lähipalveluna. Valtio avustaa kehittämishankkeita erillisrahoituksella.

Kunnat poistavat omatoimikirjastojen ikärajoitukset. Mahdollisten ongelmien ilmaantuessa asiat selvitetään niin, ettei palvelujen saavutettavuus tai lasten turvallisuus vaarannu.

Kirjastot huomioivat erityisesti lapset ja nuoret kehittäessään palveluja, hankkiessaan aineistoja ja rekrytoidessaan ammattitaitoista henkilökuntaa. Kunnat laativat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelmat lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen edistämiseksi.

Kirjastot parantavat lasten ja nuorten palveluita ja saatavuutta kartoittamalla alueensa tarpeita, arvioimalla omaa toimintaansa ja ottamalla asiakkaita mukaan palvelujen kehittämiseen.