Nuorten osallistuminen nuorisotyön palvelujen arviointiin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Osallistuvatko nuoret nuorisotyön palveluiden arviointiin?

Arviointikohdassa kysyttiin myös, osallistuvatko nuoret nuorisotyön palvelujen arviointiin. Nuorilta kerätty palaute oli yleisin käytössä oleva arviointimuoto, sitäkin käytti vain puolet kunnista. Lounais-Suomen kunnista vain puolet osallistaa nuoret nuorisotyön arvioitiin. Nuorisolähtöisyys, mikä mainitaan yhdeksi nuorisotyön tärkeämmäksi lähtökohdaksi kyselyn vastauksissa, ei siis realisoidu kovin hyvin Lounais-Suomessa.

Pääasiallisesti kunnat ilmoittivat keräävänsä palautetta palveluja käyttäviltä nuorilta tai osallistavansa nuoret heille suunnattujen kyselyjen avulla. Nuorilta palautetta kerättiin asiakastyytyväisyys-, ja mielipidekyselyjen avulla. Tätä käyttää noin puolet kunnista. Muutama kunta ilmoitti myös käyttävänsä nuorille suunnattuja nettikyselyjä mutta kohderyhmä jäi epäselväksi.

Kunnat kertovat myös saavansa säännöllistä, vapaamuotoista suullista palautetta eri toimintojen yhteydessä tai niiden jälkeen. Kyse ei tällöin ole varsinaisesta arvioinnista tai järjestelmällistä palautteen keräämistä. Puolet kunnista ilmoittivat osallistavansa nuoria kehittäessään toiminta arviointiaineiston perusteella.

Kokoavasti voidaan todeta, että vain puolet kunnista osallistavat nuoria jollain tavalla nuorisotyön arviointiin. Arviointi työ ei ole systemaattista ja tahot ja nuoret jotka osallistuvat arviointiin on suppea. Arvioinnin ja sen menetelmien kehittäminen on Lounais-Suomen kuntien nuorisotoimen keskeinen kehittämishaaste tulevina vuosina.