Skolornas antal och storlek, elevantal

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

Hur har antalet skolor och elever inom grundläggande utbildningen förändrats under de senaste åren?

Skolornas antal

Hösten 2015 fanns det i Fastlandsfinland totalt 226 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen. Av dessa skolor var 182 stycken sådana där man ger undervisning för årskurserna 1-6, 25 stycken där man ger undervisning i årskurserna 7-9 och 19 stycken där man ger undervisning i årskurserna 1-9. Här finns medräknat både kommunala skolor och övriga utbildningsanordnares som t.ex. privata skolor, dock inte specialskolor. Antalet skolor har minskat med totalt 9 jämfört med år 2013 (Tabell 5.5.1.).

I Sydvästra Finland fanns det hösten 2015 13 skolor som gav undervisning i årskurserna 1-6, 3 skolor för årskurserna 7-9 och 5 skolor för årskurs 1-9. I Sydvästra Finland har man sedan senaste utvärdering av basservicen gjordes stängt en skola i Pargas medan en ny enhet öppnats i Åbo.

 

Skolornas storlek

Ser man till hela Fastlandsfinland har ungefär en tredjedel av skolorna med årskurserna 1-6 ett elevantal under 50 elever. I Sydvästra Finland är fördelningen mellan skolor med elevantal under respektive över 50 elever jämnt fördelad (Tabell 5.5.2.).

I skolor med årskurserna 7-9 har över 70 procent ett elevantal på under 300 elever. Här finns det inga påtagliga regionala skillnader, utan fördelningen ser likadan ut i alla regioner (Tabell 5.5.3.).

Knappa 60 procent av skolor med årskurserna 1-9 i Fastlandsfinland har ett elevantal på under 300. I Sydvästra Finland har alla skolor med årskurserna 1-9 ett elevantal på under 300 (Tabell 5.5.4.). En tydlig tendens är att dessa 1-9-skolor är vanligast förekommande i Södra och Sydvästra Finland, medan man i Västra och Inre Finland mera följer en uppdelning i årskurserna 1-6 och 7-9.

Tabell 5.5.1. Alla skolor

Källa: Statistikcentralen

Tabell 5.5.2. Skolor årskurserna 1-6

Källa: Statistikcentralen

Tabell 5.5.3. Skolor årskurserna 7-9

Källa: Statistikcentralen

Tabell 5.5.4. Skolor årskurser 1-9

Källa: Statistikcentralen